Gå tilbake til:
Du er her:

Bogane barnehage - lykkelig som liten.

I Bogane skal det være trygt for både små og store. Både dem som tilbringer hele dagen her, men også for de som bare følger og henter. Og ikke minst; Vi lar barnet lede lek og retning.

Barnehageåret 2018-19 er vårt satsingsområde: Matematikk og Uteliv.

Bogane barnehage har for det kommende barnehageåret valgt å ha matematikk og uteliv som tema. Barns medvirkning vil stå sentralt i arbeidet med disse to fokusområdene. Det betyr at barna skal delta aktivt gjennom å medvirke og komme med innspill. Dette igjen vil bestemme hvilke områder innenfor temaet vi ønsker å ha fokus på. Alle barn skal bli inkludert i prosessen og bli oppmuntret til å komme med sine ønsker og tanker. Barns naturlige nysgjerrighet og undring skal bli møtt med annerkjennelse slik at de opplever at de blir sett og hørt.

Matematikk finnes overalt og barnehagens hverdag er full av muligheter til å kunne ta i brukt tall, mengdeforståelse, måling, mønster, romforståelse og sortering. Dette er med på å gi barna et matematisk språk, som gjør at de opplever mening og sammenheng i hverdagen. Dette gir også et godt grunnlag for videre utvikling av den matematiske forståelsen. Vi knytter matematiske begreper og formler inn i både voksenledet aktivitet, ved innspill fra barna og i her og nå situasjoner i løpet dagen.


Vi legger til rette for et leke- og læringsmiljø som stimulerer barnets interesse for matematiske spørsmål, begreper, og sammenhenger. Når det oppstår utfordringer blir barna, i samarbeid med hverandre og de voksne, nødt til å finne løsninger på disse, og problemløsning og samarbeid står sentralt i matematikken.

Når vi er ute på tur vil vi lete etter matematikken i naturen, vi kan lete etter former som vi syntes ligner geometriske former som barna er blitt kjent med, eller vi kan telle, systematisere og kategorisere. Alt dette vil være med på å gi barna erfaringer med matematiske begreper slik at begrepene får større innhold, og dermed også gir mer mening for barna.  

Vårt hovedmål:
Bogane barnehage skal være stedet for det gode møte - både for barn, foreldre og ansatte. Vi legger tilrette for et positivt læringsmiljø det utvikling av barns positive selvbilde får stor plass. Barna skal få bygge opp et positivt selvbilde gjennom gode relasjoner, lek og opplevelser.

Vårt læringssyn:
Bogane barnehage skal være mer enn et aktivitetstilbud til barna. Barna skaper sin kunnskap i aktiv samhandling med andre. Ansvaret for å legge tilrette for gode læringsprosesser tillegges de voksne. Dette innebærer at voksne er i en kontinuerlig og livslang læringsprosess for egen del.

I Bogane har voksne en anerkjennende væremåte overfor barn, foreldre og hverandre. Dette betyr at vi lytter aktivt, reflekterer og er engasjerte i vår samhandling med andre, små som store. 

Innhold og struktur:
I Bogane barnehage står Bergen kommune sine kjerneverdier "varme", "se barnet" og "inkludering" sentralt i vår hverdag. Vi skal være tydelige rollemodeller i vår samhandling og relasjon. Vi har en forutsigbar hverdag der barna er kjent med dagens innhold - der vi legger tilrette for både lek og hvile gjennom dagen. Barnehagen ligger tett opp til flott naturområde som vi bruker flittig. I tillegg bruker vi tog og buss når utfluktene blir lengre. Gjennom årsplanen har vi satt opp mål for de ulike fagområdene for å sikre at vi gir barna erfaringer innenfor alle områder gjennom året. Førskolebarna har en fast deg i uken hvor de møtes sammen med faste voksne.

Dette er vi stolte av:

  • Bogane er en liten barnehage etter dagens målestokk; tre avdelinger med tilsammen 50 barn i alderen 1-6 år.Barn og voksne kjenner hverandre godt, også på tvers av avdelingene.
  • Vi har solide voksne med ulik erfaring og interesser, og som er både engasjerte, lærelystne og med humoren intakt.
  • Vi har en flott foreldregruppe som aktivt engasjerer seg i barnehagen og som deltar i arrangementer for barn og voksne. 
Bogane barnehage i nye farger høsten 2017
Bogane barnehage i nye farger høsten 2017
null

Vedlegg