Gå tilbake til:
Du er her:

Økt satsing på booppfølgning

Et differensiert botilbud, rehabilitering og boopfølging skal redusere behovet for midlertidig botilbud. Målet er å gi vanskeligstilte og bostedsløse en fast bolig.

Kartlegging fra NAV sosialtjenesten viser at mange av de bostedsløse trenger tett booppfølging, et botilbud med bemannet base og botilbud med døgnbemanning for å kunne bo i egen bolig.

Nye tiltak
Kommunen jobber nå aktivt for å fremskaffe flere kommunale utleieboliger og øke kapasiteten på booppfølging. Et nytt tiltak er prosjektet "Housing First" som er et samarbeid med husbanken og går ut på bosetting med oppfølging i det private boligmarkedet.