Gå tilbake til:
Du er her:

Ruiner

Om middelalderruiner i Bergen

I middelalderen (1050 – 1536) utviklet Bergen seg til den største og viktigste byen i Norge. Byen bestod nesten utelukkende av trebygninger men etterhvert bygget kongene og kirken prestisjebygg i stein og kalkmørtel. Steinbygningene representerte kongens og kirkemaktens rikdom og status. Noen ganske få er bevart i dag men de fleste har forsvunnet eller ligger i ruiner. Dette utgjør de eneste bevarte levningene etter bygninger fra denne tidsperioden. Ruinene er viktige kilder til kunnskap om det norske middelaldersamfunnet og den europeiske tradisjonen det var en del av.

Ruinen under Schøtstuene

På oppdrag fra Riksantikvaren utførte Byantikvaren, Bergen kommune, i 2012 en tilstandsvurdering av middelalderruinen under Schøtstuene. Ruinen er restene etter en bygning fra andre halvdel av 1200-tallet. Murverket er av gotisk stil og er bygget som kistemur med en bredde på om lag 1 meter. Ruinen har stått urørt siden utgravingen i 1935 med jord i murverket, og det er ikke tidligere gjort noe form for sikring, restaurering eller konservering på objektet.

(05.06.2014)

Erkebispegården - Årsrapport 2013

Årsrapporten beskriver tiltak som er utført i høsten 2012 og 2013 på det middelalderske murverket etter Erkebispegården i Bergen (Id. 95053 ), som er bevart under Nykirken på Nordnes.

(05.06.2014)

Den andre steinhallen. Bergenhus festning. Tilstandsvurdering 2013.

Den andre steinhallen (id.87123-5) er den andre av fire ruiner på Bergenhus festning som Byantikvaren har tilstandsvurdert. Den første var ruinen kjent som Kongens solar. Ruinen etter den andre steinhallen representerer restene etter steinbygningen som stod vest for Håkonshallen. Bygningen ble antakelig reist mot slutten av 1200-tallet, trolig etter at Håkonshallen stod ferdig i 1261. Rapporten redegjør for ruinens historie og tilstand, og det blir foreslått tiltak for å sikre og beskytte kulturminnet mot videre nedbrytning.

(18.08.2013)

Lyse klosterruin 2012

I følgende rapport gis en oversikt over bygningshistorikk, konserveringshistorikk og dagens tilstand til Lyse klosterruin (Id. 64591) i Os kommune. Ruinen er fredet etter Kulturminneloven § 4. På bakgrunn av en helhetlig vurdering oppsummeres tilstanden og det gis anbefalinger om tiltak for å sikre og beskytte kulturminnet mot nedbryting. Tilrådingene er basert på retningslinjer gitt fra Riksantikvaren, anbefalinger fra murere og restaureringsteknikere med erfaring fra sikring og konservering av middelaldermurverk, og Bergen kommunes kulturminneforvaltning.

(30.06.2013)

Ruinen under Schøtstuene 2012.

Middelalderruinen (id.95058-1 ) under Schøtstuene er fredet etter kulturminneloven og Riksantikvaren er forvaltningsmyndighet. Eiendommen tilhører Bergen kommunale bygg (BKB), og Det Hanseatiske Museum er leietaker.

Tilstandsvurderingen er gjennomført av Byantikvaren i Bergen på oppdrag fra Riksantikvaren, for å belyse ruinens historikk og murverkets behov for sikring og konservering.

Ruinen bør sees i sammenheng med andre middelalderruiner i nærheten, som Maria Gildeskåle, Lavranskirken og Katarinahospitalet, samt stående middelalderbygg som Mariakirken. Denne samlingen av steinbygg fra middelalder ligger i nær sammenheng med verdensarvstedet Bryggen.

(30.06.2013)

Tilstandsrapport Kongens Solar 2011

Tilstandsvurderingen av ruinen etter Kongens Solar (id 87123-4) på Bergenhus festning har fått tittelen: "Tilstandsvurdering av ruinen kjent som Kongens Solar". En nærmere studie av ruinen, og skriftlige kilder om den, har vist at den inneholder rester etter minst tre ulike bygninger, samt oppførte markeringer.

(03.07.2013)

Rådhus-/vinkjellerruinen i Bergen. Sluttrapport 2010.

Rapporten omhandler sikrings- og konserveringstiltak som er utført på murverket, og tilretteleggingstiltak i ruinrommeti Rådhus-/vinkjellerruinen (id 95056 1 ) i Bergen. Arbeidene har pågått fra 2006 til 2009. Midler til konserveringstiltakene er stilt til rådighet av Riksantikvaren gjennom Riksantikvarens ruinprosjekt og Bergen Kommune, mens tilretteleggingen av ruinrommet er finansiert av eiendomsbesitter Vital Eiendom AS.

(28.06.2013)

Katarinahospitalets ruin 2010.

På oppdrag fra Riksantikvaren (Saksnr.: 200012642-204) har Bergen kommune ved Byantikvaren avdekket og sikret en mur og to brønner/kummer i middelalderruinen Katarinahospitalet (id. 915661) i Bergen. Ruinen er fredet etter Kulturminnelovens § 4. Eiendomsbesitter av ruinen er Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB), Bergen kommune, som eier og driver serviceboliger over ruinanlegget.

(30.06.2013)

Erkebispegården 2010.

I følgende rapport gis en oversikt over ruinen etter Erkebispegården i Bergen (id. 950531) sin bygningshistorikk, konserveringshistorikk og murverkets registrerte tilstand i dag. På bakgrunn av en helhetlig vurdering oppsummeres tilstanden og det gis anbefalinger om tiltak for å sikre og beskytte kulturminnet mot nedbryting. Tilrådingene er basert på retningslinjer gitt fra Riksantikvaren, anbefalinger fra murere med erfaring fra sikring og konservering av middelaldermurverk og Bergen kommunes kulturminneforvaltning.

(30.06.2013)

Vinkjellerruinen/Rådhusruinen i Bergen. Årsrapport 2008.

Som en del av Riksantikvarens ruinprosjekt pågår det konserverings- og tilretteleggingsarbeider i Rådhus-/vinkjellerruineni Bergen. Prosjektet startet med en tilstandsvurdering i 2006 og arbeidet med konservering og tilrettelegging ble igangsatt i 2007.

(28.06.2013)

Vinkjellerruinen/Rådhusruinen i Bergen. Årsrapport 2007.

Som en del av Riksantikvarens ruinprosjekt pågår det konserverings og tilretteleggingsarbeider i Rådhus-/vinkjellerruineni Bergen.

(24.06.2013)

Rapport forprosjekt 2006: Vinkjellerruinen og Rådhusruinen

Målet med konservering av Vinkjellerruinen er å sikre restene etter middelalderens Rådstue og Vinkjeller i Bergen, slik at kulturminnet kan gi grunnlag for kunnskap, opplevelse, verdiskaping; og, medsinsymbolverdi for Bergen by, være en viktig faktor i synliggjøringen av Bergen som middelalderby. Tiltaket inngår i Bergen kommunes ruinplan, og er en del av Riksantikvarens tiårige prosjekt:"Bevaring av Ruiner i middelalderen".

Ruinene av Bergens eldste rådhus og tilhørende vinkjeller ligger i Rosenkrantzgaten 12, under et parkeringshus reist i 1983. Parkeringshuset eies av Vital Forsikring. Vinkjellerruinen ligger på Bryggen, og ruinens formidlingspotensial er uløselig knyttet til Verdensarvstedet Bryggen.

(02.07.2013)