Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Byarkitekten er en rådgivende etat under Byrådsavdeling for byutvikling. Vi skal arbeide for å fremme kvalitet i alle våre bygde omgivelser, i hele kommunen.

Vi har ikke vedtaksmyndighet, men vi skal ha en rådgivende funksjon i enkeltsaker og for kommunen som utbygger.

Fokus

Byarkitekten arbeider med utgangspunkt i en bred forståelse av arkitektur som omfatter alle våre bygde omgivelser. Vi vil arbeide for økt kvalitet i bymiljøet og ikke bare se på arkitektur som enkeltobjekter.

God arkitektur er et verktøy for å skape det samfunnet vi ønsker og for å realisere visjonen om en bærekraftig og særpreget gåby. Arkitekturstrategien for Bergen skal være forankret i kommuneplanens samfunnsdel Bergen 2030 og Grønn Strategi. Byarkitekten vil ha fokus på:

 • Arkitekturens merverdi og hvert byggeoppdrags betydning for utviklingen av byen og samfunnet
 • Gode helhetsløsninger på tvers av ulike ansvarsområder, etater og føringer
 • Romlige sammenhenger, skala og materialbruk som gjør det godt å være menneske i byen

Rolle

Brobygger: Uten vedtaksmyndighet har Byarkitekten frihet til å gå i dialog med de ulike aktørene og være brobygger mellom myndigheter og utbyggere.

Rådgiver: Byarkitekten deltar i møter med næringslivsaktører, utbyggere, arkitekter og kommunale etater, og diskuterer sammen hvilke muligheter det er for å løfte kvaliteter i hvert enkelt prosjekt.

Samordner: Byarkitekten arbeider for å sikre gode integrerte løsninger på tvers av kommunens ulike etater.

Kunnskapsbygger: Byarkitekten bidrar til å bygge og dele kunnskap om god arkitektur gjennom eksempelsamlinger, veiledere, pilotprosjekter og forskningsprosjekter.

Debattant: Byarkitekten fremmer debatt og interesse for arkitektur og byutvikling. Den første debatten vi ønsker å fremme er rundt kvalitetsbegrepet i arkitektonisk utforming.

Arbeidsoppgaver

Vi skal bidra til at overordnede rammer og prosesser legger til rette for god arkitektur:

 • Gi innspill til rammevilkår i kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og byggesaker
 • Utarbeide arkitekturstrategi
 • Styrke saksbehandlingen med fokus på virksom arkitektur og gode helhetsløsninger
 • Gi råd i forbindelse med offentlige prosjekter, med fokus på kommunen som premissgiver og forbilledlig aktør

Vi skal skape forståelse for hva god arkitektur er og kan bidra med:

 • Arrangere og delta i ulike debattmøter, konferanser og utstillinger
 • Fremme dialog og stille i møter med ulike byutviklingsaktører, både internt i kommunen og eksternt
 • Utarbeide kunnskapsbase med eksempelsamlinger og veiledere
 • Etablere et kontor som fungerer som samarbeidsforum med rom for ulike møter, forelesninger, utstillinger, filmvisning og modeller

Vi skal delta i prosjekter som skaper nettverk, kunnskap og gir gode ringvirkninger:

 • Samarbeide med forskningsmiljø og fagnettverk som blant andre Bergen Arkitekthøgskole, Bergen Arkitektforening, Norske arkitekters landsforbund
 • Delta i og ta initiativ til pilotprosjekter, konkurranser, etc.
 • Skape nettverk med andre aktører innen feltene kunst, kultur og klima