Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Organisasjonskart

Se hvordan Bymiljøetaten er organisert.

(11.01.2019)

Gjennomføring

Gjennomføringsavdelingen bygger offentlige byrom, parker, gang- og sykkelveier, snarveier, turstier, kommunale veier og gjennomfører trafikksikringstiltak.

(08.08.2018)

Økonomi og virksomhetsstyring

Økonomi og virksomhetsstyring er etatens finansielle fagavdeling. Sentrale ansvarsområder er økonomisk planlegging og budsjettering, resultatmåling, målstyring og drifts- og investeringsoppfølging.

(08.08.2018)

Strategi og utvikling

Avdeling for strategi og utvikling har ansvar for strategi, organisasjonsutvikling og kommunikasjon.

(08.08.2018)

Plan og myndighet

Plan- og myndighetsavdelingen ivaretar en rekke av Bymiljøetatens viktige forvaltningsoppgaver, blant annet ved å gi innspill i plan- og byggesaker og utarbeide strategiske fag- og handlingsplaner.

(08.08.2018)

HR og service

Avdeling for HR og service arbeider med rekruttering, personaloppfølging, personalarkiv, sykefraværsoppfølging, HMS, personalpolitikk og andre personalrelaterte oppgaver.

(08.08.2018)

Park og veidrift

Park- og veidriftsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av sentrale byrom og det kommunale veinettet.

(08.08.2018)

Parkering

Avdeling for parkering har ansvar for å bidra til trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og et godt miljø på det offentlige veinettet i hele Bergen kommune.

(08.08.2018)

Sykkel og mobilitet

Kontor for sykkel og mobilitet arbeider blant annet med å etablere nullutslippssoner i Bergen sentrum, etablere mobilitetspunkt i sentrum og med å etablere flere sykkelveier.

(08.08.2018)

Renovasjon

Kontor for renovasjon har ansvar for å følge opp BIR (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap).

(08.08.2018)