Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Organisasjonskart

Se hvordan Bymiljøetaten er organisert.

(11.01.2019)

Plan og utredning

Plan- og utredningsavdelingen har ansvar for Bymiljøetatens overordnete, faglige utredningsarbeid.

(29.05.2019)

Forvaltning

Forvaltningsavdelingen forvalter alt innenfor Bymiljøetatens ansvarsområder, inkludert kommunale veier, parker, byrom, frilufts- og friområder. Innunder dette faller også forvaltningsansvaret for Bergens byfjell, vassdrag og vilt.

(14.03.2019)

Gjennomføring

Gjennomføringsavdelingen bygger offentlige byrom, parker, gang- og sykkelveier, snarveier, turstier, kommunale veier og gjennomfører trafikksikringstiltak.

(08.08.2018)

Park og veidrift

Park- og veidriftsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av sentrale byrom og det kommunale veinettet.

(08.08.2018)

Sykkel og mobilitet

Kontor for sykkel og mobilitet arbeider blant annet med å etablere nullutslippssoner i Bergen sentrum, etablere mobilitetspunkt i sentrum og med å etablere flere sykkelveier.

(29.05.2019)

Renovasjon

Kontor for renovasjon har ansvar for å følge opp BIR (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap).

(08.08.2018)

Parkering

Avdeling for parkering har ansvar for å bidra til trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og et godt miljø på det offentlige veinettet i hele Bergen kommune.

(08.08.2018)

Strategi og utvikling

Avdeling for strategi og utvikling har ansvar for strategi, organisasjonsutvikling og kommunikasjon.

(08.08.2018)

Økonomi og virksomhetsstyring

Økonomi og virksomhetsstyring er etatens finansielle fagavdeling. Sentrale ansvarsområder er økonomisk planlegging og budsjettering, resultatmåling, målstyring og drifts- og investeringsoppfølging.

(08.08.2018)

HR og service

Avdeling for HR og service arbeider med rekruttering, personaloppfølging, personalarkiv, sykefraværsoppfølging, HMS, personalpolitikk og andre personalrelaterte oppgaver.

(08.08.2018)