Gå tilbake til:
Du er her:

Fremmede arter, uønsket i Bergen

Fremmede arter kan utgjøre en biologisk, ressursmessig og økonomisk trussel. Her kan du lese mer om hva en kan gjøre for å begrense utbredelsen.

Miljøtrussel

Spredning av fremmede arter regnes å være en av de største truslene mot biologisk mangfold globalt, sammen med fragmentering og tap av leveområder for arter. Ikke bare kan de utgjøre en trussel overfor vårt stedegne biologiske mangfold, men de kan også utgjøre en økonomisk og ressursmessig belastning for samfunnet. Særlig gjelder dette innen jordbruk, hagebruk, skogbruk og fiskeri.

Utkonkurrerer hjemlige arter

Ikke alle fremmede arter utgjør en trussel for biologisk mangfold. Det er først når en fremmed art utkonkurrerer hjemlige arter, at den betegnes som skadelig og havner på den såkalte "svartelisten" til Artsdatabanken.

Flere av de fremmede artene som vi i dag opplever som potensielle problemarter viser stor tilpasningsevne, opptrer i ulike miljøer, har stor frøspredningsevne eller spiredyktighet, og de er ofte svært vanskelige å bli kvitt.

Hvilke arter?

I Bergen er det i hovedsak fremmede plantearter som vi regner med kan utgjøre størst trussel overfor vårt biologiske mangfold. Det er da særlig følgende arter vi bør være oppmerksomme på:

  • Parkslirekne
  • Bulkemispel
  • Kjempebjørnekjeks (tromsøpalme)
  • Kjempespringfrø

Parkslirekne og bulkemispel har vist svært stor spredning i Bergensområdet, og det er behov for å få spredningen av disse artene under kontroll.

Kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø finnes enda kun ved få lokaliteter, slik at det fremdeles er håp om å på sikt kunne fjerne disse helt fra kommunen.

Hva kan du bidra med?

Det er viktig at alle deltar i arbeidet med å hindre videre spredning av disse fremmede planteartene. Flere av plantene er vanlige hageplanter, slik at mye kan gjøres gjennom riktig håndtering av hageavfallet.