Gå tilbake til:
Du er her:

Hjortejakt i Bergen

I Bergen kommune finner du 24 hjortevald hvor det drives jakt på hjort.

  • Minsteareal: Tellende areal som legges til grunn for hvert dyr det gis fellingstillatelse for. Pr. 2018 er minsteareal i Bergen kommune 500 daa innenfor områder definert som sammenhengende jordbruksareal, jf. kommuneplanens arealdel og 750 daa for øvrige deler av kommunen.
  • Tellende areal: Det arealet som legges til grunn for beregning av fellingstillatelse. Tellende areal for hjort er skogareal og myr under skoggrensen, i tillegg kan annet areal som naturlig nyttes av hjort også godkjennes av kommunen.

Hvor foregår hjortejakten i Bergen?

I Bergen kommune jaktes det på hjort i de fleste skogsområdene egnet for jakt. Det er totalt 24 hjortevald fordelt over hele kommunen. De største jaktområdene finner vi øst i Bergen (Arna, Gullfjellet, Fana), hvor vi har de største sammenhengende grøntområdene i kommunen. I tillegg foregår også jakt på mindre områder på Løvstakken, Fyllingsdalen, Laksevåg, Ytrebygda og i Åsane og Ytrebygda.

Statistikk

Figur 1 viser en oversikt over tildelte og felte dyr i perioden 2000-2018. Her kan du se utviklingen i antall dyr det gis fellingstillatelse på hvert år, og hvor høy fellingsprosenten er. Bestanden av hjort har hatt en jevn økning i hele landet og spesielt på Vestlandet. Dette har medført et behov for økt uttak også i Bergen og siden 2011 har derfor andelen tildelte løyver økt med i overkant av 82 %, der nærmere 100 ekstra løyver ble tildelt i 2018 sammenlignet med året før. Fellingsprosenten svinger noe, men har de siste to årene vært tilfredsstillende høy, spesielt i 2018.

I 2018 ble det felt 513 hjort av en kvote på til sammen 552 dyr. Dette utgjør en fellingsprosent på 92 %.

Hjorteviltforvaltningen jobber for at vi etter jakten skal sitte igjen med en bestand av kondisjonssterke dyr tilpasset leveområdets bæreevne. Vi ønsker en jevn alders- og kjønnsfordeling. Dette krever at vi høster av overskuddet, at hovedvekten av uttaket er kalv og ungdyr og at vi sparer eldre og erfarne dyr. Nederst i saken ser du en oversikt over ønsket fordeling av kjønn og alder på dyr som felles under jakten. Figur 2 viser hvordan fordelingen av felte dyr på de forskjellige kategoriene har endret seg i perioden 2004-2018. Fra å felle en stor overvekt av eldre bukker har vi de siste årene endret uttaket mot en jevnere fordeling både når det gjelder kjønn og alder. Dette er i tråd med Forvaltningsplanen for hjort i Bergen.

Anbefalt fordeling av uttak:

  • Kalv - minst 32 % (helst høyere, spesielt ved mål om reduksjon av bestanden)
  • Ungkolle - minst 17 %
  • Spissbukk - minst 17 %
  • Eldre bukk - maks 17 %
  • Eldre kolle - maks 17 %