Gå tilbake til:
Du er her:

Elvemusling

Haukåsvassdraget i Åsane er den eneste gjenværende lokaliteten for den rødlistede elvemuslingen i Bergen kommune.

Status i dag

Det finnes i dag ca. 400 elvemuslinger i vassdraget, men reproduksjonen de siste 50 årene har vært svært lav som følge av dårlig vannkvalitet. Ytterligere utbygging i nedbørfeltet i de siste årene har gitt muslingen enda dårligere levekår.

Ansvarsart for Norge

Norge har i dag om lag halvparten av den europeiske bestanden av elvemusling, og dette gjør den til en ansvarsart for Norge.

Komplisert livssyklus

Elvemuslingens livssyklus omfatter et larvestadium som er festet til gjellene på laks eller ørret, et ungt stadium nedgravd i grusen og et voksent stadium synlig på elvebunnen. De eldste elvemuslingene kan bli over 200 år gamle. For mer informasjon se Artsdatabankens faktaark.

Redningsprosjekt for muslingen

I 2011 ble det, i regi av Universitetet i Bergen, satt i gang et oppdrettsforsøk av elvemusling på Austevoll. Prosjektet er et samarbeid mellom UIB, Lerøy seafood, Rådgivende biologer, Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland.

Ørret som var infisert med muslinglarver ble fraktet til Austevoll. Etter i underkant av ett år på fiskehjellene slapp muslinglarvene taket. Etter dette har de blitt gitt et spesialfôr og i løpet av 3-4 år er de klar til å bli satt ut i Haukåsvassdraget.

Bergen kommune jobber for at vannkvaliteten skal bli så god at de utsatte muslingene igjen skal reprodusere på naturlig vis i vassdraget.