Gå tilbake til:
Du er her:

Sjøørret

Det er gjort omfattende undersøkelser av sjøørretbestanden i Bergen. I 2011 utarbeidet Uni Miljø en rapport om sjøørretbekker i Bergen og omegn på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland.

13 bekker kartlagt i Bergen

Målsettingen med kartleggingen har vært å kartlegge status til gytebekker for sjøørret i og rundt Bergen, med fokus på fysisk påvirkninger og mulige tiltak for å bedre miljøtilstanden.

I Bergen er 13 bekker blitt kartlagt etter vannforskriftens kriterier for morfologiske inngrep, status for sjøørrethabitatet og sjøørretbestanden.

Alle de undersøkte vassdragene har fysiske inngrep, blant annet vandringshinder, bekkelukkinger, kulverter, kanaler og utfyllinger.

Rapporten viser likevel at det er en betydelig produksjon av sjøørret i flere vassdrag i Bergen kommune selv om Bergen er Norges nest største by med relativt stor befolkningstetthet.

Rapporten avdekker at det er stor variasjon i tilstanden i de ulike bekkene. Tilstanden varierer fra Fjøsangerbekken, hvor det ikke ble registrert fisk, til Apeltunvassdraget som hadde en bra produksjon av sjøørret. Likevel er det et betydelig potensial for å bedre tilstanden i de fleste bekkene.

Tiltak

For hvert av de 13 kartlagte vassdragene foreslås tiltak for bedre miljøstatus og økt sjøørretproduksjon. Rapporten vil være et viktig redskap for Bergen kommune når det skal prioriteres og iverksettes tiltak.

Skal kravet til vannforskriftene kunne etterfølges, foreslås følgende:

¿ Beskytte vassdragene mot nye inngrep.

¿ Reparere og kompensere for skade ved blant annet å legge ut gytegrus og etablere fiskepassasjer.

¿ Restaurere og gjenåpne sterkt påvirkete bekkestrekninger, f.eks. strekninger som er lagt i rør eller er kanalisert. Dette krever store ressurser, men vil kunne la seg inkorporere i større byutviklingsprosjekter på Mindemyren (Fjøsangervassdraget), Møllendal (Møllendalselven) og Laguneparken (Apeltunvassdraget).

Økt produksjon av sjøørret vil komme både fisk og fiskere til gode. Flere viktige sjøørretbekker renner ut i Nordåsvannet, bl.a. Apeltunvassdraget og Steinsvikbekken. Disse bekkene gjør at Nordåsvannet er et svært viktig område for sportsfiske etter sjøørret som ligger i kort avstand til mange av kommunes innbyggere.

Fylkesmannen i Hordaland har vært oppdragsgiver for prosjektet og bidratt finansielt sammen med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Askøy kommune, Fjell kommune, Arboretet i Bergen og Avinor. Utover dette har UNI Miljø LFI bidratt med undersøkelser som har vært en del av LFIs egen forskning.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet her.