Gå tilbake til:
Du er her:

Teaterparken i Bergen

Teaterparken er endepunkt i den grønne akse og ligger foran teateret Den nasjonale scene.

Teaterparken stod ferdig i 1909 samtidig med det nye teateret. Teateret er utført i jugendstil, tegnet av arkitekt Schou, og parken var en tilhørende jugendpark planlagt av Ingolf Eide og betalt av Det nyttige selskab.

Endringer siden 1909
Parken har gjennomgått flere forandringer etter 1909, og, blant annet etter bybrannen i 1916. Det at Bergen kommune i 1919 overtok forvaltningen av parken, utløste også sine endringer. Da var det Bygartner Georg Rosenkilde, sammen med arkitekt Schou, som stod for planleggingen. Parkmøblementet har gått gjennom en forenkling fra jugendstil til funkis, og av vedlikeholdshensyn har kanter og dekker i parken blitt endret, hekker er senket, og plantebed er redusert.

Også folks bruk av parken har også endret seg siden 1909, blant brukes plenene mer til soling i dag enn for bare ti år siden. Folk virker mindre sjenerte i forhold til å kle av seg! I teaterparken er det også blitt et vanlig innslag med slakk-line gåing mellom parktrær.

Teaterparken har nå et stort behov for rehabilitering. Dreneringsanlegget må fornyes, uformelle ganglinjer må håndteres, den opprinnelige vegetasjonen må tas mer vare på

Fredningsvedtak
I 1993 ble parken fredet sammen med teaterbygningen. Fredningsbestemmelsen for parken framstår som noe uklar. Generelt går fredningen av parken ut på «¿å bevare parkanlegget rundt bygningen gjennom å opprettholde struktur og beplantning samt forhindre oppsetting av bygninger, kiosker etc. På samme måte som teateret nå restaureres og tilbakeføres til det opprinnelige preget er det en målsetting at også parken blir tilbakeført og stelt i henhold til tidligere tradisjon»

Forstudie før rehabilitering
Parkens historie er ikke godt dokumentert, og av den grunn har kommunen satt i gang en forstudie som går igjennom den historiske utviklingen av parken. Hva skjedde når og hvorfor skjedde det? Den oppdaterte kjennskapen til parkens historie skal tillegges vekt med hensyn til hvordan rehabiliteringen av parken skal foregå.

Studien har avdekket de ulike utviklingsstadiene i parken, hvordan de opprinnelige planene og plantelistene var, og hvordan dagens løsninger er kommet til. Opprinnelig gikk for eksempel trikken gjennom parken i en diagonal, mens etter bybrannen i 1916 ble trikken lagt rundt parken og parken ble helere og grønnere. Andre endringer inkluderer de mange skulpturene som er tilført parken etter åpningen i 1909. Det meste av tresjiktet er opprinnelig, mens noe er fjernet og flyttet på. Teaterets behov for mer plass har gradvis tatt areal fra parken og Teateret har stadig et behov for mer plass. Grønn etat vil nå vurdere hvordan , i samråd med antikvariske myndigheter, planmyndigheter og byggesak.