Gå tilbake til:
Du er her:

Natur og friluftsliv

Natur og grønne lunger rett utenfor stuedøren. Hva kan Bergen by på? Bymiljøetaten forvalter en rekke naturområder, så som parker, friområder, strandsoner, vassdrag, byfjellene og skogområder.

Aktiviteter

I Byfjellene finner du milevis med turveier og stier, rasteplasser, gapahuker og gratis kanoutleie for å nevne noe. Den populære «Tubakuba» på Fløien er også et enkelt overnattingstilbud vi leier ut gratis. Her ligger forholdene godt til rette for å gi store og minnerike opplevelser for hele familien, og ikke minst mosjon i sin beste og mest naturlige form!

Fiske

Noe av det mest særpregede ved Bergensnaturen er de mange vannene våre. Her finner du over 300 innsjøer, og blant disse en rekke kommunale fiskevann der du kan fiske gratis etter for eksempel ørret.

Biologisk mangfold

Vi har over 5000 ulike arter registrert i kommunen vår. Flere av disse har sine hoved-leveområder her, og kommunen har derfor et spesielt ansvar for å ta vare på de. Et eksempel er den sjeldne ramsløkfluen. Vi har ellers 39 viltartarter hos oss som regnes som «ansvarsarter» for Norge; 36 fuglearter og tre pattedyrarter (lemen, spekkhogger og nise).

Rødliste

I følge Artskart er det registrert 275 ulike arter på rødlisten i kommunen (per april 2017), fra kategori kritisk (CR) til nær truet (NT). 149 av disse regnes som truet. I dette inngår alle typer organismer fra lav, sopp, moser og karplanter til insekter, fugl, fisk og pattedyr. Områder som peker seg ut som spesielt viktige for rødlistede og sårbare arter er rundt Arboretet og Mørkevatnet, Korsneset helt sør i kommunen og Kalandsvatnet.

Kartleggingsrapporter

Det er viktig med god kunnskap om naturmangfoldet vårt for å kunne forvalte det på en god og bærekraftig måte. Bergen kommune har utført en rekke kartlegginger av både naturtyper, vilt og rødlistearter. Da kan vi bedre ivareta viktige områder for naturmangfold, men også ta gode avgjørelser gjennom planlegging av arealbruk. Du finner rapporter på kartlagt natur under «Publikasjoner» i venstremenyen.