Gå tilbake til:
Du er her:

Nygårdsparken

Bymiljøetaten er i full gang med byggearbeidene i øvre del av Nygårdsparken.

Nygårdsparkens øvre del skal igjen bli en attraktiv park for allmennheten. Det skal tilrettelegges for lek og aktivitet samt gode oppholdsplasser for folk i alle aldre.

Her vil det inviteres barnehager, skoleklasser, studenter, velforeninger, ideelle organisasjoner, og andre, som kan ha aktiviteter i løpet av dagen hele året.

Dette bygger vi

Knutepunktet - kiosk, lek og opphold

Knutepunktet er planlagt til å være et sted hvor både barn, ungdom, voksne og eldre kan møtes, og skal bli et sted for å kunne slappe av eller være aktiv.

Paviljongen er overbygget med sitteplasser med et sitteamfi i fortsettelsen av paviljongen, som også skal kunne fungere som scene når det er konserter eller teaterforestillinger på stedet.

Leketilbud for barn og unge skal gjøre området attraktivt. Her er lagt til rette for aktiviteter tilpasset ulike brukere og aldersgrupper og inneholder disser under paviljongtaket, bordtennis, boccia, lydlek, trampoliner og bølgende lekeelementene tilpasset barn.

Bedre tilgang til Langedammen

Adgangen til Langedammen bedres, blant annet ved at deler av kanten blir tilgjengelig og får gode oppholdplasser.

Blir universelt utformet

Parken skal utformes slik at flest mulig kan bruke den. Blant annet vil tydelig kontrast i belegg og kanter være naturlige ledelinjer på sekundærveiene.

Flagghaugen

Veinettet på syd og vestsiden av Flagghaugen vil få sitteplasser, og bli et fint tilbud i ettermiddags- og kveldsol.

Både eksisterende vei fra hovedtraséen til rotunden på Flagghaugen, samt selve rotunden vil bli rehabilitert.

I tillegg til at Flagghaugen vil være et fint tilbud i ettermiddags- og kveldsol, der man kan ha ettermiddagskaffen eller ta en rusletur på stiene, planlegges det i løpet av våren etablering av leketilbud for barn.

Nygårdsparken - fortsatt en park i engelsk landskapsstil

Nygårdsparken er en av Norges beste eksempler på en park utformet i engelsk landskapsstil. Når parken er oppgradert vil uttrykket fortsatt være preget av den engelske landskapsstil og ny vegetasjon som planlegges vil være i tråd med denne tradisjonen.

Les mer og se illustrasjoner fra forprosjektet

Dette er gjort tidligere

Samme dag som nordre del av Nygårdsparken ble stengt i august 2014, startet en grundig opprydning av sprøytespisser og annet brukerutstyr. Dette måtte gjøres før vegetasjonsrydding kunne starte, og arbeid med innmåling, prøvetaking og lignende kunne bli igangsatt.

Vinteren 2014/2015 ble veien fra Hulen opp til hovedtraséen rehabilitert. Selve veidekket - siste hånd på verket - vil bli utført når en bygger gangstiene på Flagghaugens vestside.

Løftet for Nygårdsparken generelt

Det er allerede utført en del renovering i Nygårdsparken. Gjerdene langs Thormøhlensgate, langs Parkveien og Villaveien er rehabilitert. Hovedtraséen fikk for noen år tilbake nytt dekke, og murene ved Svanedammen er reparert.

Hovedtraséen gjennom parken er en svært viktig gangforbindelse for alle som krysser Damsgårdssundet på gang- og sykkelbroen Småpudden inn mot bykjernen.

Vegetasjonen i parken trenger løpende fornyelse. Bymiljøetaten har plantet nye trær og busker så Nygårdsparken også i fremtiden vil være en grønn lunge i Bergen by.

Bymiljøetatens videre arbeider i nedre del av Nygårdsparken

De neste to årene er det bevilget midler til videre arbeider i Nygårdsparken.

Nygårdsparkens nedre del skal opprustes og bli en enda bedre park for aktiviteter og gode oppholdsplasser.

Bymiljøetaten er i gang med å vurdere hvilke tiltak som må gjøres i nedre del og hvilke aktiviteter det skal tilrettelegges for.