Gå tilbake til:
Du er her:

Bystrand og ny Lungegårdspark

Ny bybanetrasé skal bygges der hvor dagens Lungegårdspark ligger. Parken skal flyttes ut på ny fylling, noe som også åpner for anleggelse av Bergens nye bystrand.

  • Bymiljøetaten ved Bergen kommune er i gang med planleggingen av Bystrand og ny Lungegårdspark ved Store Lungegårdsvann
  • Målsetning er at parken skal bli viktigste parken i Bergen i de neste 100 år
  • Oppstart av prosjektet var januar 2017
  • Prosjektet ferdigstilltes 2023/2024

Parken vil reetableres på fylling i sjø og ha minst tilsvarende størrelse som i dag. I forbindelse med flytting av parken ble det søkt om tillatelse til å utvide fyllingen slik at parkens areal kan utvides sammenlignet med dagens situasjon. Dette åpner for anleggelse av bystrand og flere oppholdssoner. Denne utvidelsen vil skape mer variasjon i parken og åpne for flere elementer enn hva det er i parken i dag.

Størrelsen på den nye parken vil øke med ca. 8-10 dekar og vil opparbeides med høy kvalitet og utformes til å tåle en større folkemengde og mer bruk enn dagens park.

Parken skal, som tidligere, inneholde varierte soner med åpne, lukkede rom og mangfoldig vegetasjon, samtidig som det skal gjøres tekniske tilpasninger og anlegges større «knutepunkt» spesielt i nordlig og sørlig ende. Det skal også ses på muligheten for at dette kan bli et område for sportslige og kulturelle arrangement.

Prosjekt i prosess

Programfasen, i regi av Bymiljøetaten i Bergen kommune, ferdigstilles sommeren 2018. I denne fasen har det blitt arrangert flere møter med samarbeidsparter, hvor det er sett på muligheter for utforming, innhold, attraksjoner og tilbud i den nye parken.

Utfylling i Store Lungegårdsvann har begynt (våren 2018) og vil skje i flere etapper. I første omgang er det utfylling med hensyn til å gjøre plass til riggområde for bygging av Bybanen. Bybanen vil bygges i perioden 2018-2022 og stå ferdig i 2022. Deretter skal parken opparbeides på utsiden, og stå ferdig ett år etter at Bybanen er i trafikk, 2023.

Bystrand på bergensk

Målsetningen for prosjektet er at Bergen kommune ønsker at dette skal bli den viktigste parken i Bergen i de neste 100 år. For å oppnå målet vil brukermedvirkning være et av de viktigste hjelpemidlene. Bymiljøetaten ønsker å nå ut til folk i alle aldre, via skoler, aviser, nyheter, Facebook og media.

I programfasen er det arrangert to medvirkningsprosesser med to skoler gjennom en tegneoppgave. Fra uke 25/26 og gjennom hele sommeren vil tegningene og maleriene til de to engasjerte skolene, Kyrkjekrinsen og Haukeland skole stilles ut ved Store Lungegårdsvann. Ta gjerne turen dit for å se, her er det mange gode og kreative ideer.

Det skal også gjennomføres en mulighetsstudi hvor firma med designkompetanse på denne type anlegg, vil bli invitert til å komme med forslag til utforming av parken.

Har du innspill og tanker rundt prosjektet? - Send gjerne en mail til post@bymiljoetaten.no