Gå tilbake til:
Du er her:

Publikasjoner

Trafikksikkerhetsplan for Bergen 2019–2021

Trafikksikkerhetsplan for Bergen er den overordnete planen for alt trafikksikkerhetsarbeid i Bergen.

Tiltaksplan trafikksikkerhetstiltak i Miljøløftet 2018-2021 - fylkesveger

Gjennom denne tiltaksplanen legger trafikksikkerhetsgruppen i Miljøløftet fram forslag til prioritering av konkrete trafikksikkerhetstiltak for perioden 2018-2021.

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2019-2021

I tillegg til hovedmålet «Å få færre drepte og hardt skadde i trafikken», skal trygghetsfølelsen for gående og syklende økes.

Svært høy dødelighet for elvemusling i Haukåselva

Cirka 80 prosent av den voksne, kjønnsmodne muslingsbestanden har dødd det siste året. – Dette er svært kritisk, sier vassdragsforvalter.

Viltrapport

Bymiljøetaten har gjennomført en revidering av eksisterende viltrapport og viltkart for Bergen kommune.

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

For å få en bedre oversikt over hvilke områder som benyttes til friluftsliv og rekreasjon, har friluftsområder i hele kommunen blitt kartlagt og gitt en verdi.

Kartlegging av naturtypen ålegrasenger i Bergen fullført

Det ble i 2014 og 2015 gjennomført en fullstendig kartlegging av naturtypen ålegrasenger i Bergen kommune.

Strategiplan for fremmede skadelige arter i Bergen Kommune

Planen ble vedtatt i Bystyret 19. november 2014

Registrering av naturtypene hule eiker og lauvurt-eikeskog

Grønn etat fikk i 2013 gjennomført en kartlegging av den utvalgte naturtypen Hule eiker, samt naturtypen Lavurt –eikeskog.

Kartlegging av rødlistede planter i Bergen Kommune

Bergen kommune fikk i 2013 gjennomført en re-kartlegging av tidligere registrerte, rødlistede karplanter

Hjorteplan 2012-2020

Forvaltningsplan for hjort i Bergen 2012-2020, ble vedtatt i Bergen Bystyre 23.01.2012

Kartlegging av vilt og naturtyper Byfjellene Nord 2010

Som grunnlag for utarbeiding av forvaltningsplan for byfjellene nord er det utført kartlegging av vilt og naturtyper i området

Forvaltningsplan for vassdrag

Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen ble vedtatt i bystyret 26. mars 2007

Viltet i Bergen (2005)

Kartlegging av viktige viltområder og status for viltartene. Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland. MVA- rapport 2/2005.

Friluftsmeldingens handlingsprogram 2005 - 2009

Friluftsmeldingen med tilhørende handlingsprogram ble vedtatt av Bystyret i 2001. Det nye handlingsprogramet ble vedtatt den 30. januar 2006.

Kartlegging av naturtyper

Rapporten omhandler kartlegging av naturtyper i Bergen.