Gå tilbake til:
Du er her:

Nye parkeringsregler fra nyttår

Fra 1. januar ble det dyrere å feilparkere. Her er de viktigste endringene.

Fra 1. januar ble det innført ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering. Det ble også gjort noen justeringer i forskrift om offentlige parkeringsgebyr. Her er noen av endringene:

  • Feilparkering 900 kroner. Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene (i vegkryss, på fortau, i sykkelfelt, gågate etc.) vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på 900 kroner (før 500)
  • Manglende betaling 600 kroner. Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du kunne bli ilagt en kontrollsanksjon på 600 kroner (før i hovedsak 300)
  • Ulovlig på handikap-parkering 900 kroner. Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en kontrollsanksjon på 900 kroner (før 500) I tillegg risikerer du at bilen din raskt blir inntauet.
  • Fritak for elbiler. Den nye parkeringsforskriften fjerner betalingsfritaket for elbil, men den enkelte kommune kan innføre betalingsfritak på avgiftsbelagte kommunale avgiftsplasser. 14. desember i år vedtok bystyret å videreføre dagens ordning med betalingsfritak for elektriske motorvogner. Dermed blir det ikke endringer for elbiler på Bergen kommune sine avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser.
  • Det blir etablert en parkeringsklagenemnd for kontrollsanksjoner (gjelder ikke parkeringsgebyr).

Dersom du mener det er grunn til å klage:

Husk at du alltid må klage til den kommune/virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon. Informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen. Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre, er det to forskjellige spor.

  1. Ilagt parkeringsgebyr av Bergen kommune skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen vil sende saken til retten dersom du krever det) Dette er en videreføring av dagens ordning.
  2. Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.

Se informasjon på: www.parkeringsklagenemnda.no

Forskriftene

I Lovdata finner du de aktuelle forskriftene:

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Parkeringsforskriften