Gå tilbake til:
Du er her:

Hogst ved Tennebekktjørna

I desember skal det hogges vestamerikansk hemlokk i området ved Tennebekktjørna. Turgåere oppfordres til å holde avstand av sikkerhetsmessige årsaker.

Hogsten blir utført av Askeland Trefelling på oppdrag fra Fylkesmannen. Bergen kommune er grunneier av området som Bymiljøetaten forvalter.

Truer naturmangfoldet

Hogsten er en del av arbeidet mot innførte, skadelige arter. Vestamerikansk hemlokk er oppført på Artsdatabankens liste over innførte, skadelige arter i kategorien svært høy risiko. Det nordamerikanske bartreslaget er svært sprednings- og spiredyktig, og har potensiale til å endre naturmiljøet – også på landskapsnivå. Flere steder danner hemlokk tett skog som skygger ut all annen vegetasjon, og den truer derfor det stedegne naturmangfoldet.

Fra Tennebekktjørna er det fare for at hemlokk sprer seg videre innover i Kanadaskogen. Målet er å utrydde hemlokk fra området.

Hold trygg avstand!

Turgåere oppfordres til å ta hensyn til arbeidet som pågår og holde avstand av sikkerhetsmessige årsaker.

Forventet oppstart er uke 49, og hogsten vil pågå i ca. to uker.

Om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med Fylkesmannen i Hordaland ved Olav Overvoll, tlf. 55 57 23 15, e-post fmhooov@fylkesmannen.no

Teksten er videreformidlet fra Fylkesmannen i Hordaland.