Gå tilbake til:
Du er her:

Høring: Forslag om endring i forskrift om minsteareal for hjortejakt

Bergen kommune foreslår et differensiert minsteareal for jakt på hjort tilsvarende 500 dekar for områder definert som sammenhengende jordbruksareal, og 750 dekar for øvrige deler av kommunen.

Hjort er den største viltressursen i Bergen, og kommunen er ansvarlig for forvaltning av hjortebestanden.

Bergen kommune foreslår nå endring i forskrift om minsteareal for jakt på hjort i Bergen kommune, og sender forslaget ut på høring.

Regulering av hjortebestand

Fastsetting av minsteareal er kommunens viktigste virkemiddel for bestandsregulering. Minsteareal er arealet som kreves for å opprette et vald (geografisk område godkjent for jakt), og gir grunnlag for tildeling av fellingstillatelse. For at kommunen skal kunne tildele en fellingstillatelse til et vald, må valdet ha et areal som minimum tilsvarer minstearealet for arten.

Ekstra fellingstillatelser i landbruksområdene

Bakgrunnen for forslaget om et differensiert minsteareal er at et flerårig minsteareal på 1000 dekar har ført til at kommunen i en årrekke har tildelt fellingstillatelser etter unntaksregelen i hjorteviltforskriftens § 7, som tillater inntil 50 prosent fravik fra minstearealet per fellingstillatelse. For å gi økt fleksibilitet og bedre mulighet for tildeling av ekstra fellingstillatelser ved behov, vedtok kommunen i 2017 en ny lokal forskrift med et redusert minsteareal på 750 dekar. Kommunen ser imidlertid at dagens situasjon krever ytterligere tiltak for å være i stand til å håndtere utfordringene knyttet til en stor hjortebestand, spesielt i tilknytning til landbruksområdene i kommunen.

Differensiert minsteareal

Bergen kommune foreslår derfor et differensiert minsteareal på henholdsvis 500 dekar for de sammenhengende landbruksområdene (jf. kommuneplanens arealdel), og 750 dekar for de øvrige delene av kommunen. Differensieringen vil gi kommunen mulighet for å gi ekstra fellingstillatelser i de områdene hvor beitepresset er stort og hjorten erfaringsmessig gjør størst skade og/eller er innblandet i trafikkulykker.

Har du merknader?

For mer informasjon om forslaget, se vedlagt saksutredning og forslag til endret forskrift. Høringsmerknader sendes på epost til Bymiljoetaten@bergen.kommune.no merket sak 2018/48535 eller per post til Bergen kommune, Bymiljøetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen.

Høringsfristen er 31. januar 2019.

Endring i forskrift om minsteareal fastsettes av Bergen bystyre.

Saken er skrevet av viltforvalter Caroline Christie.