Gå tilbake til:
Du er her:

Differensiering av minstearealet som regulerer hjortejakt i Bergen

Minsteareal for områder definert som sammenhengende landbruksområde er redusert til 500 dekar. Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelser innenfor øvrige deler av kommunen er fortsatt 750 dekar.

Endring i forskrift om minsteareal

Endring i forskrift om åpning av jakt og fastsettelse av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort i Bergen kommune ble vedtatt 14. mars 2019 av byrådet i medhold av kommunelovens §13 og byrådets fullmakter § 8 hastesaker.

Minstearealet for opprettelse av vald og tildeling av fellingsløyver er nå 500 dekar for områder definert som sammenhengende landbruksområder, jf. kommuneplanens arealdel, og 750 dekar for øvrige områder i kommunen.

Bakgrunn

Hjort er den største viltressursen i Bergen, og kommunen er delegert myndighet for forvaltning av hjortebestanden etter viltloven av 1981 med tilhørende forskrifter. Herunder skal kommunen fastsette minsteareal for hjortevilt, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt av 1. august 2016 (hjorteviltforskriften) § 6.

Minsteareal er arealet som kreves for å opprette et vald (geografisk område godkjent for jakt), og gir grunnlag for tildeling av fellingstillatelse.

For å gi økt fleksibilitet og bedre mulighet for tildeling av ekstra fellingstillatelser ved behov, vedtok kommunen i 2017 en ny lokal forskrift med et redusert minsteareal på 750 dekar. Kommunen ser at dagens situasjon krever ytterligere tiltak for å være i stand til å håndtere utfordringene knyttet til en stor hjortebestand, spesielt i tilknytning til landbruksområdene i kommunen. Redusert minsteareal for landbruksområdene er et verktøy for å imøtekomme utfordringene knyttet til beiteskader i landbruksområdene samtidig som det vurderes som en bærekraftig arealstørrelse som gir ønsket fleksibilitet i den langsiktige bestandsreguleringen.

Oppdatert forskrift finner du på Lovdata.