Gå tilbake til:
Du er her:

Nordnes får inntil 32 nye ladeplasser for elbil

I juni vil Holbergsallmenningen være ferdig opprustet med flere ladeplasser, mer grøntareal og nye plasser for bildeling.

  • På nedre del av Holbergsallmenningen er 34 parkeringsplasser langs midtrabatten erstattet med 32 plasser: 22 boligsoneplasser, seks plasser for bildeling og fire offentlige ladeplasser. De siste to plassene er fjernet for å få plass til forbipassering for store kjøretøy.
  • Det settes opp fire bøyler for sykkelparkering med plass til åtte sykler.
  • Midtrabatten er utvidet for å legge til rette for fotgjengere. Det kommer mer beplantning og grøntareal, og området vil få estetisk løft. Som følge av utvidelsen av fotgjengerarealet er parkeringsplassene som tidligere lå på nordsiden fjernet for å sikre fremkommelighet.
  • Bosspann er erstattet med nedkast til bossnettet. Dette frigjør plass i gaten, er mer brannsikkert, og det blir mindre lukt og skadedyr.
  • Rundt bossnedkastet blir det skiferbelegg og smijernsrekkverk i tråd med stilen langs husrekkene på begge sider.

– Flere ladeplasser har lenge vært etterspurt av beboerne på Nordnes, og det nye tilbudet på Holbergsallmenningen øker tilbudet betraktelig, sier byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti.

På Holbergsallmenningen har det pågått gravearbeider siden høsten 2018, i hovedsak som følge av plassering av nedkast til bossnettet. Gravearbeidet går mot slutten, og Bymiljøetaten har benyttet anledningen til å tilrettelegge for lading av elbil mens området likevel har vært gravd opp. Øvre del av Holbergsallmenningen vil være klar til påske, og nedre del i juni.

Offentlige ladeplasser, bildeling og sykkelparkering

Flere endringer er gjennomført på nedre del av Holbergsallmenningen. Midtfeltet i bakken er utvidet for å legge bedre til rette for gående. Området vil også få et estetisk løft, med en liten stripe park mellom bilene. Det kommer mer grøntareal, med plass til for eksempel selvdyrkingskasser for beboerne. På begge sider av midtrabatten er det 16 plasser til parkering, lading og bildeling – til sammen 32 plasser. Langs den ene siden blir det parkering for beboere med boligsonekort og langs den andre siden er det seks boligsoneplasser, seks plasser reserverte for bildeling og fire offentlige ladeplasser. Langs boligsoneplassene er det også ladestolper, slik at det senere vil være mulig å ta plassene i bruk som ladeplasser ved behov. Nederst i bakken settes det opp bøyler for sykkelparkering.

– Holbergsallmenningen får et stort løft med denne oppgraderingen, og jeg tror de som bor i området vil sette pris på hvor fint det blir her, smiler Tryti.

På øvre del av allmenningen vil boligsoneparkeringen være som før, med elleve boligsoneplasser.

Bærekraftig utvikling

Endringene er i tråd med den politiske plattformen til byrådet. I kommuneplanens samfunnsdel "Bergen 2030" er det fastslått at hensynet til grønn og bærekraftig utvikling skal være et overordnet prinsipp i kommunens planlegging og virksomhet for å utvikle Bergen til en kompakt, urban, fremtidsrettet og grønn by. Kommunens klima- og energiplan "Grønn strategi" bygger videre på dette. Utvikling av en delekultur står sentralt, og Bymiljøetaten jobber aktivt med å legge til rette for bildeling i Bergen.

- For å nå målet om at Bergen skal være fossilfri i 2030 må transportvaner endres. Det kan være tøft å endre vaner man har hatt i alle år, men ved å tilrettelegge for både ladeplasser og bildelingsplasser ønsker vi å gjøre det enklere for innbyggerne å ta de smarte, miljøvennlige valgene i hverdagen, forteller etatsdirektør i Bymiljøetaten, Lise Reinertsen.

Færre parkeringsplasser for privatbiler

Med flere plasser til bildeling og lading, blir det færre parkeringsplasser for privatbiler enn det var før gravearbeidet startet. Et økt antall bildelingsbiler vil imidlertid over tid kunne bidra til at det ikke lenger vil være like mange som har behov for privatbil på Nordnes. Beboere med privatbil kan også søke om parkeringsplass i Nordnes parkeringshus ved Akvariet.

– Bildeling er et veldig attraktivt tilbud for alle som ikke er avhengig av bil hver dag. Hver bildelingsbil erstatter cirka ti privatbiler. Med stadig færre som eier sin egen bil, blir også parkeringsforholdene bedre for dem som fortsatt er avhengig av privatbil i hverdagen, påpeker Lars Ove Kvalbein, rådgiver for Sykkel- og mobilitetskontoret i Bymiljøetaten.

– På Møhlenpris ser vi det samme. Etter at vi innførte tre ulike mobilpunkt med bildelingsplasser og sykkelparkering, er det solgt stadig færre boligsonekort i området. Da blir det naturligvis også færre privatbiler som kjemper om parkeringsplassene, tilføyer Kvalbein.

Vil evaluere ordningen

Bymiljøetaten har gjort en grundig vurdering av hvor mange plasser på Holbergsallmenningen som skal gå til bildeling og lading, og hvor mange som bør beholdes som boligsoneparkering for å dekke behovet til beboerne. Etatsdirektør Reinertsen understreker at etaten vil følge med på situasjonen og gjøre eventuelle justeringer ved behov.

– Bildeling og miljøvennlige transportformer er nødvendig for å møte dagens klimautfordringer, og det er vår jobb å være en pådriver for å dra byen i riktig retning. Vi skal tilrettelegge for økt bruk av elbiler, bildeling og sykkel, men vi ønsker samtidig ikke å fjerne flere boligsoneplasser enn nødvendig. For noen går ikke hverdagen rundt uten bil, så bildeling og kollektivtransport vil ikke være er en tilfredsstillende løsning for alle. Vi vil derfor følge med på situasjonen, og evaluere fordelingen etter noen måneder, forklarer Reinertsen.

Spørsmål fra pressen kan rettes til Bymiljøetatens pressetelefon: 408 11 672