Gå tilbake til:
Du er her:

Skal sanere Slettebakken avfallsdeponi

Bymiljøetaten er i gang med å planlegge saneringen av avfallsdeponiet på Slettebakken.

-Prosjektet er teknisk og miljømessig krevende, det kreves nøye planlegging før vi går i gang med selve saneringen, sier prosjektleder Gry Stenersen ved Bymiljøetaten.

Det nedlagte avfallsdeponiet på Slettebakken var brukt av Bergen kommune fra 1940 til 1961. Den gamle avfallsfyllingen ble anlagt uten bunntetting eller oppsamlingssystem for sigevann og er en av forurensningskildene som drenerer til Tveitevannet. I bunnen av Tveitevannet er det meget høye konsentrasjoner av miljøgiften PCB. Undersøkelser av avfallet i deponiet viser at opptil 80% stammer fra husholdningene. 26.juni 2013 vedtok bystyret at Slettebakken avfallsdeponi skal saneres fullstendig, og at finansieringen fordeles mellom renovasjonsavgiften (80%) og bykassen (20%).

Fullstendig sanering innebærer masseutskiftning av avfallet i deponiet. Avfallet som fjernes skal håndteres på miljømessige gode måter. Enkelte av avfallsfraksjonene kan det være fornuftig å forsøke å gjenvinne.

Fremdrift

I løpet av 2019 skal Bymiljøetaten avklare hvilke metoder som skal brukes for å sanere avfallsdeponiet og innhente de nødvendige tillatelser fra fylkesmannen og andre myndigheter, innhente tilbud fra entreprenører etc.

Selve arbeidet med å fjerne avfallet har planlagt oppstart i 2020 og forventes å være ferdig i 2022.

Skal koordinere med pågående reguleringsplanarbeid

Området har stort potensiale for fremtidig utvikling, og arbeidet med å sanere deponiet skal koordineres med det offentlige reguleringsplanarbeidet for Slettebakken i regi av Plan- og bygningsetaten.