Gå tilbake til:
Du er her:

22 nye gater tilrettelegges for sykling mot kjøreretning

Sommeren 2019 blir 22 nye gater i Bergen tilrettelagt for sykling mot kjøreretning i enveisregulerte gater. I noen gater blir det delvis parkeringsforbud.

Bymiljøetaten har de siste årene jobbet med å tilrettelegge for sykling mot kjøreretning i enveisregulerte gater flere steder i Bergenhus, Årstad og Indre Laksevåg.

Enveiskjøring er et trafikkregulerende tiltak som brukes for å bedre trafikksikkerhet og trafikkavvikling i smale gater. Som oftest fører tiltaket til økte kjørelengder, spesielt hvis hele gatenettet er enveisregulert. Dette utgjør igjen et problem for syklister som er følsomme for omveier.

Snarveier for syklister

Prosjektet har som mål å gjøre det enklere å være syklist i de sentrale områdene i Bergen. Det er ønskelig å tilrettelegge for snarveier for alle typer syklister, både jobb-/skolereiser og fritidsreiser. Vi har lagt vekt på å finne trygge og gode løsninger som egner seg for alle, også barn og unge. Prosjektet har hatt spesielt fokus på dem som trenger små snarveier når de sykler i nærområdene. Dette vil gjøre sykling mer attraktivt i hverdagen. I tillegg er det et hjelpemiddel for å oppnå målet om å bedre miljøet ved å øke sykkelandelen i byen.

Tilrettelegger 22 gater for sykling mot kjøreretning

I 2017 og 2018 ble de første tiltakene i 21 gater gjennomført. Disse var tiltak som hadde fått prioritet 1 i rapporten fra 2015. Blant disse var Neumannsgate med skilting, Nikolaikirkeallmenningen hvor det ble etablert sykkelfelt, og Christian Michelsens gate hvor det ble etablert sykkelfelt markert med rød brostein.

Sommeren 2019 vil det gjennomføres tiltak i ytterligere 22 gater for å tilrettelegge for sykling mot kjøreretning. Disse gatene er:

 • Johan Mohrs gate
 • Hans Hauges gate
 • Lodin Lepps gate
 • Sverres gate og Rosenbergsgaten
 • Daniel Hansens gate
 • Roald Amundsens vei
 • Skuldveien
 • Jægermyren
 • Ladegårdsgaten
 • Sigurds gate
 • Fosswinckel og Lyder Sagens gate
 • Rosenkrantzgaten
 • Herman Foss gate
 • Allegaten
 • Granbakken
 • Ulriksdal
 • Edvard Griegs vei
 • Hunstadsvingen
 • St. Torfinns
 • Sollien
 • NB! I første versjon av saken stod også Jernbanebakken på listen over berørte gater. Dette var en feil.

Hovedgrepet i disse gatene vil være å skilte med «unntatt sykkel» på eksiterende "innkjøring forbudt"-skilt, men i noen tilfeller vil det være behov for ytterligere tiltak.

Delvis parkeringsforbud i enkelte gater

For gatene Sverres Gate, Rosenbergsgaten og Roald Amundsens vei vil det være behov for å skilte med parkeringsforbud i deler av gatene for å oppnå tilstrekkelig veibredde til det nye trafikkmønsteret. Dette gjelder følgende deler av gatene:

 • Sverres gate: Fra Håkonsgaten til Rosenbergsgaten blir det parkeringsforbud på den ene siden av gaten. På den andre siden av gaten vil det være tillatt å parkere på deler av strekningen, følg med på skilting som settes opp.
 • Rosenbergsgaten: Fra Sverres gate til Magnus Barfotsgate blir det parkeringsforbud på ene siden av gaten. På den andre siden av gaten vil det være tillatt å parkere på deler av strekningen, følg med på skilting som settes opp.
 • Roald Amundsens vei: Fra Fredrik Stangs vei til Idrettsveien blir det forbudt å parkere på den ene siden av gaten. HC-parkering blir uberørt. På den andre siden av gaten vil det være tillatt med parkering på deler av strekningen, følg på på skilting som settes opp. Fra Idrettsveien til Nansens vei blir det parkeringsforbud på begge sider av veien.
 • NB! I første versjon av saken stod også Johan Mohrs gate på listen over berørte gater. Dette var feil, parkering i gaten blir som før.

De nye skiltene vil bli satt opp/avdekket fortløpende fra 17. juni og utover. Et hvert trafikkskilt vil være gjeldende fra det blir satt opp. Dersom det skulle stå kjøretøy i strid med ny regulering/parkeringsforbud idet skilt blir satt opp har eier/bruker 24 timer til å flytte kjøretøyet før det eventuelt vil kunne bli gitt bot.

Nye sykkelfelt

I Hans Hauges gate vil det bli markert opp sykkelfelt mellom Bakkegaten og Jens Rolfsens gate. Det samme vil bli gjort i Lyder Sagens gate og Fossewinckels gate mellom, Nygårdsgaten og Strømgaten.

Bakgrunn

Arbeidet med å tilrettelegge for sykling mot kjøreretningen i enveisregulerte gater springer ut fra politiske vedtak. I 2013 (sak 205.13) ble det vedtatt å utrede hvor det var mulig å innføre sykling mot kjøreretningen i Bergen kommune, og at anbefalte tiltak som gjelder sykling mot kjøreretningen ble innarbeidet i det årlige plan- og byggeprogram for det tidligere Bergensprogrammet. Daværende Trafikketaten (nå Bymiljøetaten) utarbeidet deretter en rapport som tok for seg alle enveisregulerte gater i Bergenhus, Årstad og Indre Laksevåg. Opprinnelig var det snakk om alle enveisregulerte gater i Bergen kommune, men det ble vurdert at det kom til å få størst effekt i sentrale områder. I bystyremøte den 19.05.2016 (sak 124-16) ble følgende vedtatt fattet:

1. Det legges til rette for sykling mot kjøreretningen i envegskjørte gater etter de til enhver tid gjeldende kriterier fastsatt av Vegdirektoratet.

2. I tråd med den fremlagte kartleggingen gjennomføres tiltak i gater med prioritet 1 og innenfor en kostnadsramme på 2 mill kroner, finansiert over Bergensprogrammets byggeprogram for 2016 med følgende endring for Nikolaikirkealmenningen:
Den envegskjørte strekningen av Nikolaikirkeallmenningen stenges for kjørende for dermed å forlenge et godt tilbud for myke trafikanter helt til Bryggen. Ref. bilde 26 i Mulighetsstudie for sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater.

3. Forberedende arbeid for gjennomføring av tiltak i gater med prioritet 2 gjennomføres parallelt, med sikte på iverksetting i 2017.

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til Bymiljøetaten på telefon 55 56 56 90 eller bymiljoetaten@bergen.kommune.no