Gå tilbake til:
Du er her:

Inviterer til deltakelse i Ruspolitisk råd

Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig inviterer personer med bruker- og pårørendeerfaring fra rusfeltet som står uten organisasjonstilknytning til å melde sin interesse for deltakelse i Ruspolitisk råd.

Aktuelle kandidater kan melde sin interesse på e-post til Rune Tjøsvold, innen mandag 26. jan. 2020. Skriv «Ruspolitisk råd» i emnefeltet.

Målsettingen med Ruspolitisk råd er å sørge for bruker- og pårørendemedvirkning i utformingen av fremtidens rusomsorg.

Fire av ni representanter uten organisasjonstilknytning

Rådet skal bestå av inntil ni medlemmer med erfaringsbakgrunn som bruker eller pårørende. Fire medlemmer rekrutteres uten krav til organisasjonstilknytning. Fem medlemmer rekrutteres fra bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Fem representanter rekrutteres fra bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Organisasjonene tilskrives spesielt og organisasjonene vil bli bedt om å foreslå sine representanter og vararepresentanter.

Ruspolitisk råd oppnevnes av byrådet for valgperioden. Leder og nestleder velges av rådet. Rådet kan også velge et arbeidsutvalg.

Godtgjørelse for tillitsverv

Vedlagt finner du Reglement for godtgjøring av tillitsverv. Deltakere i rådet innplasseres i gruppe 3.

Oppgavene til Ruspolitisk råd

Ruspolitisk råd skal være et rådgivende organ med mandat til å avgi uttalelser og på eget initiativ fremme tema innenfor det kommunale rusfeltet. Rådet kan benytte ulike kanaler for å gjøre rådet og rådets arbeid kjent for relevante samarbeidspartnere, eksempelvis ved å gjennomføre dagskonferanser, kurs og samlinger. I tillegg skal det legges til rette for at representanter fra rådet kan delta i aktuelle referanse-, prosjekt- og styringsgrupper i Bergen kommune. Rådet skal også avgi høring på aktuelle saker som skal til behandling i byrådet og bystyret, ta opp tema som rådet selv tar initiativ til å få belyst og for øvrig involveres i saks- og planprosesser som påvirker rusavhengige og pårørende.