Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig (BASB) er byrådens sekretariat og vi skal sikre at innbyggerne får nødvendige tjenester innen våre fagfelt.

Avdelingens ansvar 

Byråd for arbeid, sosial og bolig, Ruth Grung (Ap)er byrådsavdelingens øverste administrative leder. Byrådsavdelingens nivå 1 (kommunaldirektørens stab) er sekretariat for byråden. Byråden utformer satsinger og strategier og fremmer politiske saker til byrådet og bystyret basert på politiske satsingsområder og råd fra kommunaldirektør (nivå 1) og etatsdirektørene (nivå 2). Byrådsavdelingens nivå 1 er ansvarlig for at politiske vedtak fattet av byrådet og bystyret følges opp og gjennomføres.

Byrådsavdelingens fagområder er: 

Sosialtjeneste, psykiske helsetjenester, rustjenester, bolig, barnevern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, tjenester til utviklingshemmede, områdesatsing samt HR-feltet og arbeidsgiverpolitikk i kommunen.

Byrådsavdelingens nivå 1 har ansvar for å tilsette ledere for etater og driver faglig og økonomisk oppfølging av etatene. Etatene er driftsansvarlige og regnes som nivå 2 i byrådsavdelingen. 

Tillit og faglighet står sentralt i alle deler av byrådsavdelingen. Vår målsetting er at innbyggerne skal få gode tjenester, at vi skal være en attraktiv arbeidsgiver og at kompetente medarbeidere får brukt sin kompetanse.

Både nivå 1 og nivå 2 har nær faglig kontakt med sentrale samarbeidspartnere innen våre fagfelt, som for eksempel NAV stat, Helse Bergen og Husbanken.

Vår organisering 

Se organisasjonskart for fagområdene vi har ansvar for

Kommunaldirektøren 

Kommunaldirektør Tommy Johansen er administrative leder av byrådsavdelingen. Kommunaldirektøren er tildelt den myndighet som er nødvendig for å ivareta kommunens tjenestetilbud til befolkningen i Bergen kommune innen byrådsavdelingens fagområder. Unntaket er beslutninger som krever politisk skjønn.

Kommunaldirektøren styrer de underliggende etatene gjennom tildeling av fullmakter, budsjetter, strategiske planer, måltall og oppdragsnotater som legger føringer for avdelingens satsinger.

Seksjonene 

Seksjon for økonomi og administrasjon  

Seksjonen gir støtte innenfor fagområdene internkontroll, jus, forvaltning, økonomi, HR, HMS, kommunikasjon, digitalisering, IKT, anskaffelser og administrative system for å styre virksomheten. Seksjonen påser at krav til systematisk internkontroll følges, og er en bidragsyter ved utarbeidelse av politiske saker, gjennomføring av politiske vedtak, samt rapporteringer til konsernavdelinger og politiske utvalg og råd.
Seksjonen ledes av Kjell Kolskogen

Seksjon for velferd 

Seksjonen har ansvar for fagrådgivning, strategi og utviklingsarbeid innen sosialtjenesten, rus- og psykiske helsetjenester, barnevern, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, psykiske helsetjenester for barn og unge og familieveiledning. Byrådsavdelingens satsingsområde for innovasjon; IDÈ-programmet, er også tilknyttet denne seksjonen. 
Seksjonen ledes av Mads Hagebø.  

Seksjon for bolig og områdesatsing 

Seksjon har ansvar for individrettede boligsosiale virkemidler og boligpolitikken for vanskeligstilte på boligmarkedet, samt bestilling og gjennomføring av kommunens 2 store boligprogrammer.  Boligprogrammet for vanskeligstilte skal skaffe 250 flere utleieboliger, mens Boligløftet for utviklingshemmede skal skaffe 130 flere boliger til denne målgruppen. I tillegg har seksjonen ansvar for tilrettelegging av arealressurser til byrådsavdelingen, og arbeidet med områdesatsing i levekårsutsatte soner i Bergen.
Seksjonen ledes av Trond Stigen

Seksjon for tjenester til utviklingshemmede

Seksjon for tjenester til utviklingshemmede innehar den politiske sekretariatsfunksjonen på fagområdet for tjenester til utviklingshemmede. Her inngår fagrådgivning, strategi,  plan- og utviklingsarbeid på alle de tjenesteområder som Etat for tjenester til utviklingshemmede innehar. Disse utgjør støttekontakttjenester, brukerstyrt personlig assistanse, dagsentervirksomhet, avlastningstjenester og botjenester i bofellesskap - og i privateide/leide hjem.  
Seksjonen ledes av Marit Hagevik.

Seksjon HR konsern 

Seksjon HR-konsern har ansvaret for å utvikle og utforme kommunens strategiske HR-arbeid. Det er lederne i de ulike resultatenhetene som har ansvar for utøvelsen av HR-politikken og det praktiske HR-arbeidet. Seksjonen arbeider på tvers av byrådsavdelingene og kommunale foretak og er en pådriver for at de menneskelige ressursene sees i sammenheng med den overordnede planleggingen på andre områder. 
Seksjonen ledes av HR direktør Henning Hauso

Andre nøkkelfunksjoner på byrådsavdelingen:  

Kontaktperson for pressen 
Journalister og andre som ønsker fakta eller hjelp i kontakten med byrådsavdelingen, etater eller tjenestesteder, kan kontakte kommunikasjonsrådgiver Kari Ingvaldsen.  

Våre tjenesteområder 

Sosialhjelp og andre sosiale tjenester  

Tjenesteområdet omfatter sosiale bo-tjenester, krisesenter for Bergen og omegn og sosialtjenestene i NAV-kontorene. 

Sosiale bo-tjenester følger opp vanskeligstilte i by-omfattende botiltak. Krisesenter for Bergen og omegn gir et trygt og midlertidig botilbud, samt råd og veiledning til personer som er utsatt for vold og trusler og som har behov for beskyttelse.

Sosialtjenestene ved kommunens NAV-kontor yter tjenester som økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning, midlertidig botilbud, individuell plan, arbeidsrettet oppfølging individuelt, i gruppebaserte tiltak og gjennom kvalifiseringsprogrammet. Sosialtjenesten ivaretar også oppgaver som gjeldsrådgivning, forvaltningskonti, bo-oppfølging og ulike tjenester til mennesker med utfordringer knyttet til rus, psykisk og fysisk helse og sosiale forhold.

Psykiske helsetjenester  

For personer over 18 år omfatter tjenesteområdet tilrettelagte botilbud, aktivitetssentre og individuell oppfølging i og utenfor hjemmet. Barne- og familiehjelpen gir tilbud innen psykisk helse til barn og unge opp til 23 år og deres foreldre. Barne- og familiehjelpen er en forlengelse av helsestasjon og skolehelsetjeneste. Ung Arena er et hjelpe og samtaletilbud for personer mellom 12 og 23 år.  

Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 

En viktig satsing er å bedre situasjonen til ungdom i risikoutsatte miljøer med blant annet tidlig innsats og identifisering av ungdom som strever. Tjenester til rusavhengige og bostedsløse handler i stor grad av skadereduksjon og motivasjon til endring gjennom tilrettelagte bo- og aktivitetstilbud, individuell oppfølging i og utenfor hjemmet og helse- og sosialtjenester til mennesker med rusrelaterte utfordringer. 

Boligtiltak 

Boligtiltak er individrettede og består av tildeling av statlig og kommunal bostøtte, finansiering av kjøp og utbedring av boliger ved hjelp av startlån og tilskudd, samt tildeling av kommunale utleieboliger.  

Tjenester til utviklingshemmede 

Vi gir helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming som bor i bofellesskap, i foreldrehjem, i egen bolig, i barne- og avlastningsbolig og på sykehjem. Behovet for tjenester er ofte livslangt og krever flerfaglig kompetanse. Avlastning tildeles for å støtte pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. I tillegg er et dagaktivitetstilbud viktig for å bringe mennesker ut av sosial isolasjon, bygge sosiale nettverk, og for at den enkelte skal kunne få en tilværelse preget av meningsfullt innhold.  

Områdesatsing 

Områdesatsing er en helhetlig og sammenhengende satsing innen enkelte geografisk avgrensede områder der en ser behovet for å styrke den fysiske og sosiale standarden i området. Per i dag er det vedtak om områdesatsing i fem levekårssoner i Bergen. Det er Solheim Nord, Indre Laksevåg, Ytre Arna, Loddefjord og Olsvik. Ved å etablere arenaer for dialog og samarbeid mellom beboere samt offentlige og private aktører, ønsker en å få til en fysisk og teknisk utvikling og opprusting av området samt en styrking av sosiale og kulturelle tiltak. 

Lærlinger 

I kommunen er det yrkesopplæringsavdelingen under HR konsern som jobber med inntak og oppfølging av lærlinger frem til fagbrev, samt oppfølging av praksiskandidater fram til fagbrev i barne- og ungdomsarbeider og helsearbeiderfaget. Lærlingordningen skal bidra til utdanning av kvalifiserte fagarbeidere til førstelinjetjenesten. 

Arbeidsmarkedstiltak 

Bergen kommune har tradisjon for å sysselsette personer i ulike arbeidsmarkedstiltak ved kommunale arbeidsplasser. Kommunen har følgende tiltaksordninger; varig vernet arbeid, varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet samt arbeidstrening til personer som er utenfor arbeid og utdanning. Gjenbrukssentralen er en egen avdeling som rehabiliterer, selger møbler og tilbyr mindre transportoppdrag som også tilhører tjenesteområdet. Avdelingen har i tillegg til sin ordinære bemanning to ansatte i varig tilrettelagt arbeid. Arbeidsmarkedstiltakene er i dag organisert under HR Bemanning – Arbeidsinkludering under HR Konsern. 

Vil du jobbe hos oss? 

I byrådsavdelingen får du jobbe med utvikling av tjenester som er viktige bærebjelker i dagens velferdssamfunn. Vi jobber også med å løse en av de største utfordringene samfunnet står overfor; å opprettholde velferdstjenester i en nær fremtid der flere vil trenge våre tjenester uten at vi kan forvente at ressursene øker tilsvarende.  
Som ansatt i byrådsavdelingen kan du også bli en bidragsyter til et velfungerende folkestyre. Du vil få innsikt i politiske prosesser og være en del av et hektisk miljø preget av viktige politiske beslutninger og stor interesse fra media.  
Hos oss jobber alt fra økonomer, jurister og HR-rådgivere til fagpersoner fra de ulike fagfeltene vi har ansvar for. Vi lyser ut ledige stillinger på finn.no.  

Våre satsingsområder 

IDE-programmet

IDE-programmet er Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig (BASB) sin felles satsing på forbedringsarbeid. IDE står for innovasjon, digitalisering og effektivisering. Programmet omfatter store digitaliserings- og organisasjonsprosjekter som vil påvirke fremtidens tjenester. IDE har også en rekke mindre prosjekter med fokus på kontinuerlig forbedring, lean-metodikk og tjenestedesign. Vår visjon er: Bedre løsninger - sammen!
Du kan lese mer om IDE-programmet på Allmenningen (internt i Bergen kommune) og følge programmet på Instagram.
Programleder er Kristin Beate Risvand Mo