Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig (BASB) er byrådens sekretariat og vi skal sikre at innbyggerne får nødvendige tjenester innen våre fagfelt.

Avdelingens ansvar 

Byrådsavdelingens nivå 1 er sekretariat for byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Boby Jaffery. Byråden utformer satsinger og strategier og fremmer politiske saker til Byrådet og Bystyret basert på politiske satsingsområder og råd fra kommunaldirektør (nivå 1) og etatsdirektørene (nivå 2). Byrådsavdelingens nivå 1 er ansvarlig for at politiske vedtak fattet av byrådet og bystyret følges opp og gjennomføres.

Byrådsavdelingen har ansvar for administrasjon av tjenestene innenfor politikkområdene Byråden er ansvarlig for, og skal sikre at innbyggerne får nødvendige tjenester. Bl.a. tilsetter kommunaldirektør for Byrådsavdelingen ledere for etater, og er den som følger opp etatsdirektørene innenfor sine fullmakter for tjenestene som leveres til byens innbyggere og sine økonomi - og personalfullmakter.

Ansvarsfordelingen mellom nivå 1 (Sekretariatet for Byråden og kommunaldirektørens stab) og nivå 2 (etatsdirektør og hans stab med underliggende resultatenheter) kan beskrives som at nivå 1 er strategisk/taktisk nivå mens nivå 2 er operativt nivå som leverer tjenester direkte til byens innbyggere.

Det er først og frem enheter på organisatorisk nivå 2 som inngår og følger opp avtaler med private som leverer tjenester på vegne av kommunen. I noen avtaler som er av høy politisk viktighet inngås avtaler med private på nivå 1 og/eller følges opp av nivå 1.

Både nivå 1 og nivå 2 har nær faglig kontakt med sentrale samarbeidspartnere innen våre fagfelt, som for eksempel NAV stat, Helse Bergen og Husbanken.

Vår organisering 

Se organisasjonskart for fagområdene vi har ansvar for

Kommunaldirektøren 

Kommunaldirektør Tommy Johansen er øverste administrative leder av byrådsavdelingen. Kommunaldirektøren er tildelt all myndighet (fullmakter) som Byråden har funnet nødvendig for å ivareta kommunens tjenestetilbud til befolkningen i Bergen kommune innen sosialtjeneste, psykiske helsetjenester, rustjenester, tjenester til mennesker med utviklingshemming, barn og familie, bolig, områdesatsing samt kommunens HR (personal). Unntaket er beslutninger som krever politisk skjønn.

Kommunaldirektøren styrer de underliggende etatene gjennom tildeling av fullmakter, budsjetter, strategiske planer, måltall og oppdragsnotater som legger føringer for avdelingens satsinger.

Seksjonene 

Seksjon for økonomi og administrasjon  

Seksjonen gir lederstøtte og støtte til øvrige ansatte innenfor fagområdene intern kontroll, jus/forvaltning, økonomi, HR, HMS og forsyning/innkjøp og administrative styringssystem.  Seksjonen skal kvalitetssikre at saker som skal til behandling gir gode og rette opplysninger til beslutningstakere på ulike nivå.  Seksjonen er bl.a. ansvarlig for å utarbeide forslag til handlings – og økonomiplaner og regnskapsprognoser før de endelig skal vedtas administrativt og/eller politisk ut fra vedtatte fullmakter.
Seksjonen ledes av Kjell Kolskogen

Seksjon for sosial og velferd 

Seksjonen har ansvar for fagrådgivning, strategi og utviklingsarbeid innen sosialtjenesten, rus- og psykiske helsetjenester.  Byrådsavdelingens IKT-rådgiver og avdelingens satsingsområde for innovasjon; IDÈ-programmet, er også tilknyttet denne seksjonen.
Seksjonen ledes av Mads Hagebø.  

Seksjon for bolig og områdesatsing 

Seksjon har ansvar for individrettede boligsosiale virkemidler og boligpolitikken for vanskeligstilte på boligmarkedet, samt bestilling og gjennomføring av kommunens boligprogrammer. I tillegg har seksjonen ansvar for tilrettelegging av arealressurser til byrådsavdelingen, og arbeidet med områdesatsing i levekårsutsatte soner i Bergen.
Seksjonen ledes av Trond Stigen

Seksjon for tjenester til utviklingshemmede, barn og familie 

Seksjonen har ansvar for fagrådgivning innen områdene barnevern, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, psykiske helsetjenester for barn og unge og familieveiledning. I tillegg har seksjonen ansvar for fagrådgivning for kommunens tjenester til utviklingshemmede.  
Seksjonen ledes av Margrete Røkkum. 

Seksjon HR konsern 

Seksjon HR-konsern har ansvaret for å utvikle og utforme kommunens strategiske HR-arbeid. Det er lederne i de ulike resultatenhetene som har ansvar for utøvelsen av HR-politikken og det praktiske HR-arbeidet. Seksjonen arbeider på tvers av byrådsavdelingene og kommunale foretak og er en pådriver for at de menneskelige ressursene sees i sammenheng med den overordnede planleggingen på andre områder. 
Seksjonen ledes av HR direktør Henning Hauso

 Andre nøkkelfunksjoner på byrådsavdelingen:  

Kontaktperson for pressen 
Journalister som ønsker fakta eller hjelp i kontakten med byrådsavdelingen, etater eller tjenestesteder, kan kontakte kommunikasjonsrådgiver Kari Ingvaldsen.  

Våre tjenesteområder 

Sosialhjelp og andre sosiale tjenester  

Tjenesteområdet omfatter sosiale bo-tjenester, krisesenter for Bergen og omegn og sosialtjenestene i NAV-kontorene. 

Sosiale bo-tjenester følger opp vanskeligstilte i by-omfattende botiltak. Krisesenter for Bergen og omegn gir et trygt og midlertidig botilbud, samt råd og veiledning til personer som er utsatt for vold og trusler og som har behov for beskyttelse.

Sosialtjenestene ved kommunens NAV-kontor yter tjenester som økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning, midlertidig botilbud, individuell plan, arbeidsrettet oppfølging individuelt, i gruppebaserte tiltak og gjennom kvalifiseringsprogrammet. Sosialtjenesten ivaretar også oppgaver som gjeldsrådgivning, forvaltningskonti, bo-oppfølging og ulike tjenester til mennesker med utfordringer knyttet til rus, psykisk og fysisk helse og sosiale forhold.

Psykiske helsetjenester  

For personer over 18 år omfatter tjenesteområdet tilrettelagte botilbud, aktivitetssentre og individuell oppfølging i og utenfor hjemmet. Barne- og familiehjelpen gir tilbud innen psykisk helse til barn og unge opp til 23 år og deres foreldre. Barne- og familiehjelpen er en forlengelse av helsestasjon og skolehelsetjeneste. Ung Arena er et hjelpe og samtaletilbud for personer mellom 12 og 23 år.  

Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 

En viktig satsing er å bedre situasjonen til ungdom i risikoutsatte miljøer med blant annet tidlig innsats og identifisering av ungdom som strever. Tjenester til rusavhengige og bostedsløse handler i stor grad av skadereduksjon og motivasjon til endring gjennom tilrettelagte bo- og aktivitetstilbud, individuell oppfølging i og utenfor hjemmet og helse- og sosialtjenester til mennesker med rusrelaterte utfordringer. 

Boligtiltak 

Boligtiltak er individrettede og består av tildeling av statlig og kommunal bostøtte, finansiering av kjøp og utbedring av boliger ved hjelp av startlån og tilskudd, samt tildeling av kommunale utleieboliger.  

Tjenester til utviklingshemmede 

Vi gir helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming som bor i bofellesskap, i foreldrehjem, i egen bolig, i barne- og avlastningsbolig og på sykehjem. Behovet for tjenester er ofte livslangt og krever flerfaglig kompetanse. Avlastning tildeles for å støtte pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. I tillegg er et dagaktivitetstilbud viktig for å bringe mennesker ut av sosial isolasjon, bygge sosiale nettverk, og for at den enkelte skal kunne få en tilværelse preget av meningsfullt innhold.  

Områdesatsing 

Områdesatsing er en helhetlig og sammenhengende satsing innen enkelte geografisk avgrensede områder der en ser behovet for å styrke den fysiske og sosiale standarden i området. Per i dag er det vedtak om områdesatsing i fem levekårssoner i Bergen. Det er Solheim Nord, Indre Laksevåg, Ytre Arna, Loddefjord og Olsvik. Ved å etablere arenaer for dialog og samarbeid mellom beboere samt offentlige og private aktører, ønsker en å få til en fysisk og teknisk utvikling og opprusting av området samt en styrking av sosiale og kulturelle tiltak. 

Lærlinger 

I kommunen er det yrkesopplæringsavdelingen under HR konsern som jobber med inntak og oppfølging av lærlinger frem til fagbrev, samt oppfølging av praksiskandidater fram til fagbrev i barne- og ungdomsarbeider og helsearbeiderfaget. Lærlingordningen skal bidra til utdanning av kvalifiserte fagarbeidere til førstelinjetjenesten. 

Arbeidsmarkedstiltak 

Bergen kommune har tradisjon for å sysselsette personer i ulike arbeidsmarkedstiltak ved kommunale arbeidsplasser. Kommunen har følgende tiltaksordninger; varig vernet arbeid, varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet samt arbeidstrening til personer som er utenfor arbeid og utdanning. Gjenbrukssentralen er en egen avdeling som rehabiliterer, selger møbler og tilbyr mindre transportoppdrag som også tilhører tjenesteområdet. Avdelingen har i tillegg til sin ordinære bemanning to ansatte i varig tilrettelagt arbeid. Arbeidsmarkedstiltakene er i dag organisert under HR Bemanning – Arbeidsinkludering under HR Konsern. 

Vil du jobbe hos oss? 

I byrådsavdelingen får du jobbe med utvikling av tjenester som er viktige bærebjelker i dagens velferdssamfunn. Vi jobber også med å løse en av de største utfordringene samfunnet står overfor; å opprettholde velferdstjenester i en nær fremtid der flere vil trenge våre tjenester uten at vi kan forvente at ressursene øker tilsvarende.  
Som ansatt i byrådsavdelingen kan du også bli en bidragsyter til et velfungerende folkestyre. Du vil få innsikt i politiske prosesser og være en del av et hektisk miljø preget av viktige politiske beslutninger og stor interesse fra media.  
Hos oss jobber alt fra økonomer, jurister og HR-rådgivere til fagpersoner fra de ulike fagfeltene vi har ansvar for. Vi lyser ut ledige stillinger på finn.no.  

Våre satsingsområder 

IDE-programmet

IDE-programmet er Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig (BASB) sin felles satsing på forbedringsarbeid. IDE står for innovasjon, digitalisering og effektivisering. Programmet omfatter store digitaliserings- og organisasjonsprosjekter som vil påvirke fremtidens tjenester. IDE har også en rekke mindre prosjekter med fokus på kontinuerlig forbedring, lean-metodikk og tjenestedesign. Vår visjon er: Bedre løsninger - sammen!
Du kan lese mer om IDE-programmet på Allmenningen (internt i Bergen kommune) og følge programmet på Instagram.
Programleder er Kristin Beate Risvand Mo