Gå tilbake til:
Du er her:

Ka vil DU bli?

Ka vil DU bli? er en samarbeidsordning mellom skolene i Bergen og arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner. Målsettingen å gi elevene økt kunnskap både om seg selv og om samfunnet før de velger videregående opplæring.

Alle henvendelser angående faget utdanningsvalg, Utprøving på videregående skole og Fagdag i bedrift kan rettes til:

Rådgiver Aase Bergmann,
telefon 916 78 825

Alle elever får delta på Fagdag i bedrift og Utprøving på videregående skole.

Ka vil DU bli? rolle og oppgaver
For å bistå skolene i arbeidet med å møte intensjonene i faget utdanningsvalg og fylle målene i læreplanen har Bergen kommune, ved Fagavdeling barnehage og skole etablert Ka vil DU bli?

Ka vil DU bli?:

 • Er bindeleddet mellom skolene på den ene siden og eksterne aktører som arbeidsliv, videregående skoler, Universitet i Bergen, Hordaland fylkeskommune, VilVite, Ungt entreprenørskap, opplæringskontor osv. på den andre siden.
 • Etablerer og vedlikeholde avtaler med eksterne aktører.
 • Utvikler pedagogisk og faglig innhold i samarbeidet sammen med skolene og de eksterne aktørene.
 • Dimensjonerer aktivitetene slik at alle elever i Bergen får et likeverdig tilbud uavhengig av hvilken skole de går på.
 • Koordinerer aktivitetene slik at de eksterne aktørene år en samlet og helhetlig henvendelse fra skolene i Bergen.

På denne måten får skolene et kvalitetssikret og vel forberedt tilbud fra eksterne aktører som bidrar til å dekke målene i læreplanen for utdanningsvalg.

Nytt skolefag
Høsten 2008 ble faget utdanningsvalg innført i ungdomsskolen. Faget er obligatorisk for alle elever.

 • Gjennom utdanningsvalg skal elevene utforske utdannings- og yrkesmuligheter. De skal lære å samle, vurdere og anvende informasjon om utdanning og arbeid, lære seg selv å kjenne og utvikle ferdigheter i å ta valg.
 • Kompetansen som elevene kan få gjennom læring i utdanningsvalg, vil danne et viktig grunnlag for den kompetansen elevene vil utvikle videre gjennom deltakelse i utdanning og arbeidsliv.
 • For å kunne utforske sine muligheter må elevene ta utgangspunkt i egne interesser, men elevene bør også bli oppfordret til å se på andre alternativer.
 • Undervisningen i utdanningsvalg har en klar sammenheng med rådgivingen på skolen. Kompetansen som elevene får gjennom læring i utdanningsvalg, kan knyttes til det øvrige rådgivingsarbeidet og ulike veiledningssituasjoner.
 • Behovet for samarbeidspartnere utenfor skolen er noe av det som skiller utdanningsvalg fra de andre obligatoriske fagene på ungdomstrinnet

Ved at elevene får mer kunnskap i forkant, ønsker man å oppnå at flere elever velger en videregående opplæring som de fullfører.

Ka vil DU bli? har to hovedaktiviteter:

 • Fagdag i bedrift og
 • Utprøving på videregående skole.

Fagdag i bedrift
Dette gjelder alle elever på 9. trinn. Det vil si omkring 3000 elever får hvert år prøve et yrke på en arbeidsplass. Vi har avtaler med omkring 80 virksomheter, i et bredt spekter av bransjer. Samtlige utdanningsprogram er representert.

Skolene:

 • Får dekket mål i lærerplanen
 • Tar seg av det pedagogiske arbeidet på skolen
 • Arbeider med forberedelse, informasjon og søknad i forkant. Dette gjøres i undervisningstid på skolen, i tillegg gjerne hjemme, gjerne sammen med foreldre
 • Lar elevene presenterer for medelever og levere inn oppgaver i etterkant
 • Lærerne får faglig påfyll ved å følge elever til forskjellige Fagdager i bedrift

Elevene:

 • Får økt kunnskap om utdanningsmuligheter og yrker
 • Får egen erfaring med å prøve et yrke
 • Blir bevisst på egne interesser og evner
 • Blir plukket ut på bakgrunn av skriftlig søknad
 • Inntrykkene modnes gjennom presentasjon og oppgaveløsing i etterkant

Bedriftene:

 • Legger Fagdag i bedrift inn i sine langsiktige rekrutteringsplaner
 • Har fokus på det faglige opplegget på arbeidsplassen
 • Legger til rette for at elevene får komme inn på kontorer, verksteder og laboratorier og får prøve faglige, relevante og konkrete arbeidsoppgaver
 • Lar elevene bruke profesjonelt utsyr, under veiledning av fagfolk
 • Får kontakt med ungdommer som ønsker å lære mer om deres fag

Utprøving på videregående skole
Dette gjelder alle elever på 10. trinn. Det vil si omkring 3000 elever får hvert år prøve et utdanningsprogram på videregående skole. Dette gjøres i tett samarbeid med Hordaland fylkeskommune. De videregående skolene er fleksible og tilpasser seg ungdomsskoleelevenes ønsker, slik at samtlige elever får prøve det utdanningsprogrammet de har som førstevalg.

 • Elevene får velge utdanningsprogram, de blir plassert på en videregående skole som har tilbudet.
 • Hele trinnet på hver skole er på utprøving samme dag. Dette frigjør lærere slik at de kan følge elevene til videregående skoler.
 • Praktisk utprøving av arbeidsoppgaver som er typiske for utdanningsprogrammet står i fokus.
 • Elevene har oppgaver som skal gjøres før, under og etter utprøving på videregående skole.
 • Elevene søker via webløsning som Hordaland fylkeskommune drifter.

I tillegg legger Ka vil DU bli? til rette for aktiviteter som støtter opp om hovedaktivitetene, Fagdag i bedrift og Utprøving på videregående skole:

 • Informasjon på foreldremøter, om høsten på 9. trinn. Representanter fra næringslivet orienterer.
 • Konferanser for lærere, rådgivere og andre som er involvert i faget. Årlig, like etter skolestart. Faste innslag er, innlegg fra noen av våre samarbeidspartnere i arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjon. Skolene arbeider også sammen i forhåndsbestemte grupper med oppgaver knyttet til læreplan i faget.
 • Nettverksmøter for skolene gruppevis, geografisk inndeling. Hver skole har 1-2 kontaktpersoner som er ansvarlig for oppfølging av Ka vil DU bli? på sin skole. Konkrete arbeidsmøter om planer og rutiner i forbindelse med Fagdag i bedrift og Utprøving på VGS. 25 skoler deles i 5 grupper, nettverksmøter 3 ganger årlig.
 • Ulike utdanningsmesser. I 2016 var vi også medarrangør for Yrkes-NM.

Noen resultater "Ka vil DU bli?" har oppnådd:

 • Mer enn 95 % av spurte elever svarer at deltakelse på Fagdag i bedrift og Utprøving på videregående skole hjelper dem i prosessen med å velge utdanning
 • Bergenspressen har publisert mer enn 65 positive artikler om Ka vil DU bli?
 • Utdanningsdirektoratet presenterer Fagdag i bedrift som eksempel på undervisningsmetode i faget Utdanningsvalg i lærerveiledningen som ble publisert høsten 2015.