Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehagebruksplanen 2016-2030: "Rett bygg på rett sted til rett tid"

Barnehagebruksplanen 2016-2030 "Rett bygg på rett sted til rett tid" gir føringer for utforming av barnehager, som gir gode rom for lek og læring i trygge og gode arealer.

Planlegging av barnehagestruktur skal sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser på kort og lang sikt.

I planen har man tiltak for perioden 2016-2020 med sikte på å opprettholde dagens behovsprosent som er 93 prosent. Barnehagebruksplanen rulleres hvert fjerde år.

Vil etablere flere nye kommunale barnehageplasser

I dag er andelen barnehageplasser fordelt på rundt 30/70 kommunale og private. I barnehagebruksplanen er det foreslått tiltak som øker andelen til fordelingen 31/69 kommunale og private i 2020. Dette må sees i sammenheng med avvikling av midlertidige barnehageplasser i perioden.

Totalt 1262 nye barnehageplasser skal realiseres på kort sikt samtidig som det avvikles 889 plasser. På kort sikt vil det frem mot 2020 være en netto økning på 373 nye kommunale barnehageplasser.

Det er store forskjeller mellom byområdene. I Bergenhus og Årstad vil andelen kommunale barnehageplasser i 2020 bli henholdsvis 42,6 % og 47,6 % med de foreslåtte tiltakene.

Justerte barnetallsprognoser

Bergen er en by i vekst, og etter barnehagebruksplanen ble sendt på høring i juni er barnetallsprognosene justert. Det er forventet 300 flere barn i aldersgruppen 1-5 år innen 2020. Derfor er det forslag om uspesifiserte tiltak på 270 kommunale plasser i tillegg til de øvrige tiltakene i perioden frem til 2020.

Ønsker gjennomsyn og oversikt

For at bergensbarnehagen skal være et godt sted å være og å lære for både barn og voksne, må barnehagene utformes og innredes på bakgrunn av ny kunnskap og erfaringer. Derfor skal det utformes barnehager med flere og mindre hjemmeområder, for å organisere mindre barnegrupper og muligheten til å skjerme små barn. Transparens skal inngå som en gjennomgående kvalitet i barnehagen, mellom rom inne i barnehagen og barnehagens uteareal.

Tilskudd til private barnehager

Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode, og foreslår et nytt punkt i forslaget til justerte retningslinjene for tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Bergen kommune vil prioritere å gi tilsagn om tilskudd til barnehager som (gjennom barnehagens vedtekter) støtter opp om kommunens satsningsområder på barnehagefeltet og deltar i kommunens foreldreundersøkelse.