Gå tilbake til:
Du er her:

Skolebruksplanen: Rett bygg på rett sted til rett tid

Skolebruksplanen er kommunens viktigste plandokument for planlegging av utforming av skolebygg og framtidig skolestruktur.

Skolebruksplanen rulleres hvert fjerde år.

Elevtallet i bergensskolen forventes å stige frem mot 2030. En økning i elevtallet gjør det nødvendig å planlegge kapasitetsutvidelser på eksisterende skoler, samtidig som det kan være behov for bygging av nye skoleanlegg. I områder med overkapasitet må det gjøres vurdering av skolestruktur. Totalt sett er det tilstrekkelig elevkapasitet i bergensskolen, men ikke nødvendigvis på riktig plass.

Skoleforfallet i Bergen har de siste årene resultert i stengte bygg og klasserom, og det er avdekket et stort og alvorlig vedlikeholdsetterslep. Dette er en av årsakene til at det er viktig å ta grep i skolestrukturen. For å klare å innhente vedlikeholdsetterslepet og sørge for at skoleforfallet ikke gjentar seg, må kommunen prioritere tiltak på skolene der det haster på grunn av byggets tilstand.