Gå tilbake til:
Du er her:

Om Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har ansvar for rådgivning og strategisk planlegging innen fagområdene barnehage, skole og idrett. Avdelingen er også politisk sekretariat for byråden.

Avdelingens ansvar

Byrådsavdelingen har det politiske, faglige og administrative ansvaret for tjenesteområdene barnehage, skole og idrett. De ansatte i byrådsavdelingen bruker sin kunnskap til å gi råd til byråden og utforme satsinger og strategier basert på fagkunnskap og politiske prioriteringer og satsingsområder. Byrådsavdelingen skal også sørge for å gjennomføre politiske vedtak fattet av byrådet og bystyret.

Byråd for barnehage, skole og idrett har det helhetlige ansvaret for avdelingens arbeid. Administrasjonen ledes av kommunaldirektøren, på fullmakt fra byråden. Direkte underlagt kommunaldirektøren er Seksjon for økonomi, Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon, Seksjon for digitalisering og virksomhetsstyring og Seksjon for strategi, utvikling og utredning. I tillegg har avdelingen ansvar for Etat for barnehage, Etat for skole, Etat for spesialpedagogiske tjenester og Etat for idrett. Etatene er driftsansvarlige og regnes som nivå 2 i byrådsavdelingen.

Kommunaldirektøren tilsetter ledere i seksjonene og etatene og har ansvar for den faglige og økonomiske oppfølgingen.

Byrådsavdelingen inngår og følger opp avtaler med private som leverer tjenester på vegne av kommunen.
 

Vår organisering

Se organisasjonskart for fagområdene vi har ansvar for
 
Kommunaldirektøren

Kommunaldirektør Marius Arnason Bøe er øverste administrative leder av byrådsavdelingen. Kommunaldirektøren er tildelt all myndighet som er nødvendig for å ivareta kommunens tjenester innen barnehage, skole og idrett til befolkningen i Bergen kommune, unntatt beslutninger som krever politisk skjønn.

Kommunaldirektøren styrer de underliggende etatene gjennom tildeling av budsjetter, strategiske planer og årlige oppdragsnotat som stiller krav til hva etatene må levere det kommende året.

Seksjonene

Seksjon for økonomi

Seksjon for økonomi ledes av Kari Anita Syverud. Seksjonen har det overordnede ansvaret for den tallmessige delen av byrådsavdelingens budsjett og økonomiplaner. Seksjonen står for den årlige fordelingen av økonomiske budsjettrammer til de kommunale enhetene innenfor barnehage, skole, spesialpedagogiske tjenester og idrett, og har derigjennom også ansvaret for den løpende og overordnede oppfølgingen og rapporteringen av byrådsavdelingens ressursbruk. Som ledd i dette arbeidet inngår også den månedlige faktureringen av egenbetaling for plasser i kommunale barnehager og kommunale SFO. Seksjon for økonomi har det operative ansvaret for å forvalte det kommunale tilskuddet til drift til alle de private barnehagene i Bergen. Ved siden av dette har seksjonen det overordnede ansvaret for prosesser knyttet til byrådsavdelingens innkjøpsarbeid.

Seksjon for Strategi, utredning og utvikling

Seksjon for Strategi, utredning og utvikling, ledes av Merete Bogen. Seksjonen utarbeider politiske saker og planer for byråd for barnehage, skole og idrett i tråd med nasjonale og lokale føringer, vedtak, lover og forskrifter. Seksjonen bidrar med faglige innspill i politikkutformingen og er oppdatert på forskning. Seksjonen bidrar til aktivitetsutvikling for organisert og egenorganisert idrett og sikrer gode og tilstrekkelige arealer til barnehager, skoler og idrettsaktører.

Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon

Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon ledes av Marianne Boge. Seksjonen har ansvar for strategisk HR og HMS i byrådsavdelingen, og operativt på myndighetsnivå 1. Seksjonen ivaretar rollen som barnehagemyndighet med godkjenning- og tilsynsmyndighet for kommunale og private barnehager, samt samordnet opptaksprosess og kompetanseutvikling for hel barnehagesektor. Seksjonen har også et overordnet ansvar for å utvikle aktuelle konsernovergripende systemer; kompetanseportalen og BkKvalitet. Seksjonen skal legge til rette for kvalitet og lovoppfyllelse i forvaltningen. Videre skal seksjonen ivareta løpende koordinering av konsern- og administrative oppgaver, inklusive revisjoner, tilsyn og kontroller.

Seksjon for digitalisering og virksomhetsstyring

Seksjon for digitalisering og virksomhetsstyring ledes av Are Andreassen. Seksjonen har ansvar for, digitalisering og virksomhetsstyring i byrådsavdelingen. Dette innbefatter blant annet oppfølging av Plan for smart oppvekst i Bergen, samt utarbeidelse av systemer for personvern og informasjonssikkerhet og helhetlig virksomhetsstyring i  byrådsavdelingen, i henhold til kommunens overordnete styringssystemer.

Kontaktperson for pressen

Journalister som ønsker fakta eller hjelp i kontakten med byrådsavdelingen, etater eller tjenestesteder, kan kontakte kommunaldirektør Marius Arnason Bøe eller fagleder kommunikasjon Astri Kamsvåg.

Planer og satsningsområder

Her finner du oversikt over alle enkeltplanene som er styrende for arbeidet som gjøres i byrådsavdelingen.

Vil du jobbe hos oss?

I Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett får du jobbe med utvikling av tjenester som er viktige bærebjelker i dagens samfunn.  Som ansatt i byrådsavdelingen kan du også bli en bidragsyter til et velfungerende folkestyre. Du vil få innsikt i politiske prosesser og være en del av et miljø preget av viktige politiske beslutninger og stor interesse fra media. I byrådsavdelingen bestreber vi oss på å ha et bredt fagmiljø bestående av pedagoger, økonomer, samfunnsvitere, jurister, HR-rådgivere og øvrige fagpersoner fra de ulike fagfeltene vi har ansvar for. Vi lyser ut ledige stillinger på finn.no.