Gå tilbake til:
Du er her:

Satsinger

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet (BEHF) jobber med innovasjon og kunnskapsutvikling i tjenestene.

BEHF har en rekke satsinger som skal gjøre kommunens helse- og omsorgstjenester i stand til å møte utfordringen med at flere trenger våre tjenester samtidig som pengene som bevilges ikke er forventet å øke tilsvarende.

Tillit og faglighet

I kommunens hjemmetjenester er det innført en satsing på tillit og faglighet. Satsingen innebærer at ansatte skal få tillit til å bruke sin faglighet til det beste for brukeren, at brukeren sammen med sine pårørende skal settes i sentrum og at deres ressurser skal tas i bruk. Dette medfører at brukere skal få hjelp til å mestre mest mulig av egen hverdag og at ansatte i hjemmetjenestenes vurderinger og prioriteringer spiller en viktigere rolle for hvilke tjenester kommunen gir.

Les nyhetssak om innføring av satsingen

Smart omsorg

Smart omsorg er Bergen kommunes satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene. Målet er bedre tjenester for innbyggerne og bedre arbeidshverdag for ansatte. Smart omsorg innebærer satsinger på velferdsteknologi, innføring av nye tjenester og mer effektiv drift av eksisterende tjenester.

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest

Med begrensede økonomiske ressurser er det viktig å vite at tjenestene som gis, har god effekt. BEHF jobber derfor med å sikre at tjenestene som gis skal være baserte på kunnskap. Byrådsavdelingen er initiativtaker til samarbeidet Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest der kommuner og forskningsinstitusjoner samarbeider om forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling i tjenestene.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Bergen kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Utviklingssenteret er en pådriver for kunnskap og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene i Hordaland. Senteret jobber med tjenesteutvikling, praksistilbud, kompetanseutvikling og tilrettelegging for forskning.

Alrek helseklynge

Bergen kommune deltar i en kunnskapsklynge som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger i primærhelsetjenestene. Lokalene står ferdig i 2020 og vil bidra til at både forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og kommunen kan samarbeide tettere om de store helseutfordringene.

Folkehelse

Bergen kommunes satsing på folkehelse skal bidra til friskere bergensere. BEHF har ansvar for å koordinere folkehelsenettverket i Bergen kommune der alle byrådsavdelingene i kommunen samarbeider. BEHF leder også prosjektet der Bergen er utvalgt satsingskommune i et nasjonalt program som skal utvikle kommunens folkehelsearbeid.

Frivillighet

Bergen satser nå på å legge til rette for frivillighet i helse- og omsorgstjenestene. Frivillige gjør en innsats for samfunnet og enkeltmennesker i sårbare situasjoner. Den frivillige innsatsen skal være et supplement til kommunens tjenester, ikke en erstatning.

Alle satsingene som Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet jobber med, er forankret i politisk vedtatte planer.