Gå tilbake til:
Du er her:

Søk pleie- og omsorgstjenester!

Kontakt forvaltningsenheten for ditt område for å komme i dialog om hvilke pleie- og omsorgstjenester som kan være aktuelle for deg.

Bergen kommune har en rekke ulike pleie- og omsorgstjenester, og det er ikke alltid lett å vite hvilke tjenester som vil være riktig for å dekke ditt hjelpebehov.

Det kan derfor være lurt å ta direkte kontakt med fovaltningsenheten for å presentere ditt hjelpebehov. Forvaltningsenheten vil så hjelpe deg med å finne hvilke tjenester som kan være aktuelle å søke om. I enkelte tilfeller viser det seg at andre tjenester enn man i utgangspunktet ønsket å søke om best dekker hjelpebehovet, og ofte viser det seg at det er best å kombinere flere ulike tjenester. Målet er å finne individuelle løsninger som bidrar til du fungerer best mulig i forhold til dagliglivets aktiviteter.

Hva kan du søke om?

Enkelte helse- og omsorgstjenester kan alle benytte seg av, mens mange tjenester må det søkes om å få. Tjenestene du må søke om er behovsprøvede, og dette betyr at det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta en tjeneste, og hvilket omfang tjenestene skal ha.

Rettighetene du har til tjenester er nedfelt i loven, men kommunen gir også innbyggerne tjenester som ikke er omtalt som rettigheter i loven.

Hvor søker du?

Kommunen har tre ulike forvaltningssoner som har ansvar for å behandle søknader fra innbyggere i de ulike bydelene:

Forvaltningsenhet, sone nord (Arna, Bergenhus og Åsane)

Forvaltningsenhet, sone sør (Fana, Ytrebygda og Årstad)

Forvaltningsenhet, sone vest (Fyllingsdalen og Laksevåg)

Du kan sende elektronisk søknad for pleie- og omsorgstjenester via kommunens nettsider eller ved å fylle ut et papirskjema.

Forvaltninsenheten vurderer om søkeren tilfredsstiller kravene for å få tildelt tjenesten det søkes om eller om det er formålstjenlig å tildele andre tjenester til den som søker. Søknadene behandles av helse- eller sosialfaglig personell, og forvaltningsenheten kommer som hovedregel på et vurderingsbesøk til deg for å se hvordan du har det. Du har krav på svar på din søknad innen fire uker

Hvem kan søke?

Hvis du ønsker å ta kontakt med kommunen, men ikke selv har mulighet til det, kan et familiemedlem eller andre be om tjenester på dine vegne. Trenger du tolk har du også rett til å få det. Hvis andre henvender seg til kommunen på dine vegne, må du ha gitt fullmakt til det.

Fullmakten skal være skriftlig.

Hvilke opplysninger må du gi?

I mange tilfeller har kommunen behov for opplysninger om din helse, for eksempel fra din fastlege. Du må selv fremskaffe nødvendig dokumentasjon. Dersom dette er vanskelig for deg vil kommunens saksbehandler være behjelpelig med innhenting av informasjon.

Hva registreres om deg?

Det er strenge krav til hvordan personlige opplysninger skal håndteres og lagres. Forvaltningsenheten registrerer opplysninger om deg i en egen journal. Alle som mottar tjenester, har rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om dem selv. Hvis det er feil eller mangler i opplysningene, har du rett til å kreve at de rettes.