Gå tilbake til:
Du er her:

Barneverntjenester

Barneverntjenesten har ansvaret for at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp. Barnets beste skal være styrende for barnevernets arbeid.

Barnevernet består av en kommunal og en statlig del. Den kommunale barneverntjenesten i Bergen består av barneverntjenestene for de ulike byområdene. Tjenestene er organisert i Etat for barn og familie. Barnevernstjenestene tar imot bekymringsmeldinger om barns situasjon og har ansvar for å undersøke forhold og foreslå, iverksette og følge opp tiltak. Barnevernstjenesten fatter vedtak i akuttsaker samt er saksforberedende instans for saker som skal til Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker. Fylkesnemda er et faglig frittstående domstolliknende organ som blant annet avgjør saker om omsorgsovertakelse og tvangstiltak for barn og unge med adferdsvansker.

Vedtak fattet av Fylkesnemda for sosiale saker kan rettslig overprøves i tingretten og i lagmannsretten.

I tillegg til barneverntjenestene i byområdene, har Bergen kommune Barnevernvakten som hjelper barn, ungdom og deres familier med å løse akutte problemer på tidspunkter der barneverntjenestene i byområdene er stengt.

Det statlige barnevernet forvaltes av Bufetat (Barne-, ungoms- og familieetaten). Bufetat driver institusjoner, fosterhjemstjeneste og familiebaserte tiltak og kjøper plasser hos private institusjoner.