Gå tilbake til:
Du er her:

Helsetjenester

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet har hjelpetilbud for personer som får akutte helseproblemer og ansvar for oppfølging av fastleger. Avdelingen har også hovedansvar for folkehelsearbeidet i kommunen.

Tjenestene som gir øyeblikkelig helsehjelp består av fastleger, Bergen legevakt, legevaktstasjoner i bydelene og en sengepost for innleggelser.

Byrådsavdeling for helse og omsorg har en koordinatorfunksjon for kommunens folkehelsearbeid. Les mer om folkehelsearbeidet


I Etat for helsetjenester inngår Frisklivs- og mestringssenteret som hjelper innbyggere å få gode levevaner. Her er også avdelinger som jobber med smittevern og infeksjonsforebyggende tiltak.Det gis kommunalt fysio- og ergoterapitilbud i alle bydeler. Skjenkesaksvirksomheten (kontrollvirksomhet og behandling av søknader om alkoholbevillinger) er også en viktig del av kommunens helsetjenester.

Etat for helsetjenester uarbeider også en omfattende undersøkelse av levekårene for byens innbyggere. Folkehelserapporten ligger til grunn for mange politiske prioriteringer av kommunens tjenester.