Gå tilbake til:
Du er her:

Eldreomsorg

Kommunen har et omfattende tilbud til byens eldre. Et viktig fokus i tjenestene er å hjelpe eldre å mestre egen hverdag slik at de kan klare seg selv lenge i egen bolig.

Tjenestetilbudet kan for eksempel være sykehjem, Omsorg Pluss-boliger eller ulike tilbud til hjemmeboende eldre.

Omsorgstjenestene vektlegger å gi hjelp til selvhjelp når dette er mulig. Ved å mestre mer av egen hverdag får innbyggere en bedre hverdag. Innen eldreomsorgen jobber kommunen særlig med å legge til rette for at flere skal kunne bo lengst mulig i sin egen bolig.

Tjenestene gis ut fra de rettigheter innbyggerne har, etter blant annet kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven med respektive forskrifter. Statlige og kommunale planer er retningsgivende for pleie- og omsorgstjenestene sine prioriteringer og tilbud.

Mange pleie- og omsorgstjenester må innbyggere søke om å få. Søknader om å få pleie- og omsorgstjenester for eldre behandles av Forvaltningsenhetene for de ulike byområdene. Disse vurderer så om søkeren tilfredsstiller kravene for å få tildelt tjenesten det søkes om eller om det er formålstjenlig å tildele andre tjenester til den som søker.

Forvaltningsenhetene hører inn under Etat for forvaltning. Etat for sykehjem og Etat for hjemmebaserte tjenester gir tjenestene basert på forvaltningens vedtak.