Gå tilbake til:
Du er her:

Organisasjonskart

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet er organisert etter en etatsmodell der det sentrale nivået består av byråd, kommunaldirektør og fire seksjoner. Kommunaldirektøren er overordnet fire etatsdirektører, som leder sine fagetater med underliggende enheter som gir tjenester til byens innbyggere.

Kommunaldirektør:

 • Kjell Wolff, tlf. 945 22 372

Seksjonssjefer:

 • Økonomi- og kontraktstyring: Bernt Tungodden, tlf. 945 25 680
 • Organisasjon, HR og areal: Administrasjonssjef Ingelin Søraas, tlf. 905 78 140
 • Innovasjon, helse: Margrete Røkkum, tlf. 412 01 702
 • Kvalitet, mestring: Helen Koldal, tlf. 99018 532

Andre utvalgte nøkkelfunksjoner:

 • Kommunikasjonsrådgiver: Endre Hovland, tlf. 950 45 878
 • Medisinsk fagsjef: Trond Egil Hansen, tlf. 901 76 141

Den sentrale byrådsavdelingen har ansvar for ledelse, utvikling og oppfølging innen de ulike fagområdene og fungerer som sekretariat for byråden for eldre, helse og frivillighet. Dette innebærer blant annet at byrådsavdelingen skal iverksette vedtak fattet i byråd og bystyret.

Den sentrale byrådsavdelingen består av byråd, kommunaldirektør og følgende fire seksjoner

 • Seksjon for økonomi- og kontraktstyring
 • Seksjon for organisasjon, HR og areal
 • Seksjon for innovasjon og helse
 • Seksjon for kvalitet og mestring

Etatsmodellen

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet er organisert gjennom en etatsmodell med følgende etater:

 • Etat for sykehjem
 • Etat for hjemmebaserte tjenester
 • Etat for forvaltning
 • Etat for helsetjenester

Etatene skal ha skarpt fokus på driften av ulike resultatenheter som gir tjenester til byens innbyggere. Etatene har dermed ansvar for å følge opp enhetenes håndtering av fag, økonomi, personal og administrasjon. Etatene skal sikre at enhetene gir tjenester i henhold til gjeldende lov- og regelverk, innen tildelte økonomiske rammer og i henhold til retningslinjer fra byrådsavdelingen.

Etatene har også oppfølgingsansvar overfor private leverandører av tjenester.

Organisert i byområder

Tjenestene er delt inn i byområder der to bydeler inngår i hvert byområde. Det er flest ansatte innen sykehjem og hjemmesykepleie.