Gå tilbake til:
Du er her:

Her jobber de med fremtidens journalsystem

Bergen er én av kommunene som skal bidra til journal-nyvinningen "Én innbygger, én journal".

50 representanter fra helse- og omsorgstjenester i referansekommunene samlet seg fredag på Scandic Bergen City, for å fortsette arbeidet med prosjektet "Én innbygger, en journal".

Bergen, Tromsø, Bærum og 30 Agder-kommuner går i spissen for prosjektet, men flere andre kommuner er med og bidrar.

Tilgang til opplysninger

Deltakerne på seminaret skal beskrive behovene de kommunale tjenestene har for samarbeid og utveksling av informasjon. Målet er et system der innbyggeres helseopplysninger er tilgjengelig for alle kommunale helse- og omsorgstjenester, skole, sykehus, spesialisthelsetjeneste og andre aktører som offentlig tannhelsetjeneste og den statlige delen av Nav – samtidig som hensynet til personvern er ivaretatt.

Privatpersoner skal også få lett tilgang til egne helseopplysninger.

I dag finnes en rekke ulike journalsystemer for kommunale tjenester. Dette skaper dårlig tilgjengelighet til oppdatert informasjon på tvers av tjenester. Kjernejournalen, som alle innbyggere har tilgang til via helsenorge.no, er et helseregister som kun inneholder utdrag av viktige helseopplysninger, men som ikke erstatter pasientjournalene.

Formålet matcher tittelen på prosjektet: "Én innbygger, én journal". Helseopplysninger skal være tilgjengelig i dette systemet. Noen av tilgangene er styrt av samtykke fra deg som privatperson.

– Nå tar vi viktige skritt på veien mot en fremtidsrettet løsning der innbyggerne skal kunne se informasjon om egne helseopplysninger, og vi vil få en helt ny og bedre informasjonsflyt for ansatte og helsepersonell, sier seksjonssjef Benedicte Løseth ved Seksjon for innovasjon, helse, barn og unge i Bergen kommune.

Informasjon til alle helsearbeidere

Ett av eksemplene som er oppe til diskusjon, er om sanitetsavdelingen i Forsvaret en gang i fremtiden skal få tilgang til kritisk informasjon om en soldat. Dette kan være medisiner han eller hun bruker, hvilke vaksiner vedkommende har, og dokumentasjon fra lege, fysioterapeut eller kiropraktor.

Et relevant eksempel på behov for felles journalsystem, er en pasient om blir skadet i hjemmet, og transporteres i ambulanse til legevakt for øyeblikkelig hjelp. Deretter går ferden til sykehus for operasjon, før pasienten returneres hjem med behov for hjelp fra hjemmesykepleie i hjemkommunen. Her er det helsepersonell fra kommunen (legevakt og hjemmesykepleie), statlig helseforetak (ambulanse) og spesialisthelsetjenesten (statlig sykehus) som jobber med pasienten. Et felles journalsystem vil gjøre det unødvendig med tidkrevende manuell overlevering av opplysninger.

Helsepersonell som behandler pasienten, skal ha tilgang til all nødvendig informasjon under hele forløpet. Medikamenter, utskrivelsestidspunkt og andre oppdaterte helseopplysninger blir tilgjengelige for alle som er ansvarlig for pasienten.

Samtykke fra pasient

Systemet legger opp til at du som innbygger må samtykke til at ulike deler av forvaltningen får tilgang til opplysninger, og ansatte i tjenestene må ha et tjenestemessig relevant informasjonsbehov dersom de skal få tilgang til informasjonen.

Det er Direktoratet for e-helse som står for arbeidet, med hjelp fra referansekommuner og andre bidragsytere.

– Som innbygger ser jeg det som et stort skritt i riktig retning å samle helseinformasjon knyttet til hvert individ. Med godt personvern vil de aktuelle helsetjenester få tilgang til oppdatert og korrekt informasjon når det er behov for det. Det gir trygghet for god og samordnet helsehjelp, sier Anne-Lill Agasøster, som er Bergen kommunes koordinator i e-helseprosjektet.