Gå tilbake til:
Du er her:

Slik jobber vi med vold og overgrep

Personer som gjennom sitt arbeid eller på annen måte har en bekymring for at et barn kanskje utsettes for overgrep, kan drøfte saken med et konsultasjonsteam. Barnet bekymringen gjelder kan være anonymt.

I hver bydel er det etablert et konsultasjonsteam for drøfting av bekymring om et barn kan være utsatt for seksuelle overgrep, vold, er vitne til vold i familien eller andre former for overgrep.

Tverrfaglig drøfting

I konsultasjonsteamene sitter faste representanter fra barneverntjenesten, BUP, kommunal helsetjeneste og barnevernvakten. Alle saker drøftes anonymt.

Teamene møter til faste tider men kan også trå sammen på kort varsel dersom en akutt situasjon oppstår.

Teamene koordineres av personell fra barneverntjenesten i bydelen. Dersom du har behov for å komme i kontakt med et av våre team, kan disse nås ved en henvendelse til teamkoordinator ved barneverntjenesten eller via barnevernvakten i Bergen.

Oppfølging av barn og unge

De ulike etatene som er representert i teamene kan alle tilby hjelp / støtte til barnet og familien i en vanskelig situasjon. For eksempel vil BUP kunne tilby akutthjelp i form av tilbud om samtale. Barneverntjenesten vil vurdere politianmeldelse og i særlige situasjoner tiltak for å skjerme barnet fra ytterligere overgrep. Helsetjenesten kan bidra til å sikre nødvendig helsehjelp til barnet.

Andre som arbeider mot vold og overgrep

Det er mange instanser som har et ansvar i arbeidet for å stoppe overgrep, vold, familievold, menneskehandel, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap overfor barn og unge. Her finner du noen utvalgte henvisninger for mer informasjon.

Barnehuset - Bergen

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS )

Vold og overgrep i nære relasjoner, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barn som lever med vold i familien, Senter for krisepsykologi i Bergen

Alternativ til vold (ATV) Behandlings- og kompetansesenter - vold og aggresjon

Familievold – politiets arbeid mot vold i nære relasjoner

Kjønnslemlestelse – Helse- og omsorgsdepartementet

Tvangsekteskap og æresrelatert vold - Barne, ungdoms og familiedirektoratet

Barnevernets ansvar for mindreårige som er utsatt for menneskehandel, og samarbeid med andre etater – Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet