Gå tilbake til:
Du er her:

Organisasjonskart

Byrådsavdeling for helse og omsorg er organisert etter en etatsmodell der det sentrale nivået består av byråd, kommunaldirektør og fire seksjoner. Kommunaldirektøren er overordnet seks etatsdirektører, som leder sine fagetater med underliggende enheter som gir tjenester til byens innbyggere.

Kommunaldirektør:

 • Kjell Wolff, tlf. 55 56 74 88 / 945 22 372

Seksjonssjefer:

 • Økonomi- og kontraktstyring: Bernt Tungodden, tlf. 5556 74 66 / 945 25 680
 • Organisasjon, HR og areal: Administrasjonssjef Ingelin Søraas, tlf. 55 56 74 63 / 905 78 140
 • Innovasjon, helse, barn og unge: Benedicte Løseth, tlf. 55 56 74 06 / 916 03 900
 • Kvalitet, mestring, voksne og eldre: Trond Egil Hansen (fungerende), tlf. 55 56 64 71 / 901 76 141

Andre utvalgte nøkkelfunksjoner:

 • Kommunikasjonsrådgiver: Endre Hovland, tlf. 55 56 66 31 / 950 45 878
 • Medisinsk fagsjef: Trond Egil Hansen, tlf. 55 56 64 71 / 901 76 141

Den sentrale byrådsavdelingen har ansvar for ledelse, utvikling og oppfølging innen de ulike fagområdene og fungerer som sekretariat for byråden for helse og omsorg. Dette innebærer blant annet at byrådsavdelingen skal iverksette vedtak fattet i byråd og bystyret.

Den sentrale byrådsavdelingen består av byråd, kommunaldirektør og følgende fire seksjoner

 • Seksjon for økonomi- og kontraktstyring (SØK)
 • Seksjon for organisasjon, HR og areal (SOHA)
 • Seksjon for innovasjon, helse, barn og unge (SIH)
 • Seksjon for kvalitet, mestring, voksne og eldre (SKM)

Etatsmodellen

Byrådsavdeling for helse og omsorg er organisert gjennom en etatsmodell med følgende etater:

 • Etat for alders- og sykehjem
 • Etat for hjemmebaserte tjenester
 • Etat for tjenester til utviklingshemmede
 • Etat for forvaltning
 • Etat for barn og familie
 • Etat for helsetjenester

Etatene skal ha skarpt fokus på driften av ulike resultatenheter som gir tjenester til byens innbyggere. Etatene har dermed ansvar for å følge opp resultatenhetenes håndtering av fag, økonomi, personal og administrasjon. Etatene skal sikre at resultatenhetene gir tjenester i henhold til gjeldende lov- og regelverk, innen tildelte økonomiske rammer og i henhold til retningslinjer fra den sentrale byrådsavdelingen.

Etatene har også oppfølgingsansvar overfor private leverandører av tjenester.

Mange store enheter

Totalt er det rundt 80 resultatenheter og cirka 7.000 årsverk under Byrådsavdeling for helse og omsorgs ansvarsområde. Det er flest ansatte innen sykehjem, hjemmesykepleie og tjenestene til utviklingshemmede.