Gå tilbake til:
Du er her:

Planer for helsetjenester

Kommunen har planer for levekår, luftkvalitet, helsestasjon og skolehelsetjeneste, rehablilitering, legetjenester og seksuell helse.

Årsmelding for luftkvaliteten i Bergen

Årsmeldingen er en årlig rapport om luftkvaliteten og nødvendige tiltak for å bedre luftkvaliteten.

Folkehelseplan for Bergen kommune 2015-2025

Folkehelseplanen «Aktiv by - friske bergensere» er innrettet mot gode bo- og nærmiljø, en god og trygg oppvekst, helsefremmende levevaner, en aktiv, sunn og trygg aldring og et bærekraftig miljø. I tillegg er viktigheten av å arbeide med utjevning av lokale sosiale helseforskjeller særlig framhevet.


Melding om helsestasjonstjenesten 2010-2015
Meldingen omhandler svangerskapskontroll i tilknytning helsestasjon, og helsestasjon for barn 0 – 5 år. I meldingen klargjøres viktige valg når det gjelder organisering, omfang, innhold og utvikling av disse tjenestene.

Melding om skolehelsetjenesten

Meldingen inneholder en gjennomgang av skolehelsetjenesten, organisering, faglig innhold og videre utvikling.


Program for likeverdig skolehelsetjeneste i grunnskolen

Programmet består av et standardprogram som tilbys alle barn og unge og et utvidet tilbud som tilbys elever med behov for ekstra oppfølging.

Program for likeverdig skolehelsetjeneste i videregående skoler

Programmet skal bidra til å sikre at alle barn og unge får et likeverdig tilbud. Ressursene til skolehelsetjenesten i videregående skoler ble styrket ved innføring av programmet.

Plan for habilitering og rehabilitering

Planen for habilitering og rehabilitering Mot felles mål inneholder strategier og tiltak innenfor rehabilitering og habilitering.
Se løypemelding for planen.

Plan for Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen kommune 2010 - 2014

Planen inneholder en beskrivelse av Ergo - og fysioterapitjenesten; oppgaver, organisering og kompetanse. Den formidler utfordringer i tjenesten og inneholder en handlingsplan for å løse utfordringene.

Plan for bedre seksuell helse 2011-2014
Plan for bedre seksuell helse 2011-2014 - Forebygging av klamydia, uønskete svangerskap og abort blant unge i Bergen retter seg mot ungdom i alderen 15-24 år. Formålet med planen er å redusere smitte av klamydia, uønskede svangerskap og abort.

Levekårsrapport for Bergen

Kommunen har utarbeidet en rapport om levekår og miljø i de ulike delene av byen. Denne brukes som et styringsverktøy for en rekke andre planer og tiltak.