Gå tilbake til:
Du er her:

Avdelingens ansvar

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring (BKKN) har ansvaret for områdene klima, kultur, næring, arkiv og kirke-og livssynssamfunn. Tjenestene skapes i nært samspill mellom kommunal innsats og selvstendige organisasjoner og institusjoner.

Byrådsavdelingen omfatter fagseksjoner og kommunaldirektørens økonomi- og administrasjonsavdelinger, fire kulturkontor i bydelene og de kommunale frivilligsentralene, Bergen kulturskole, Bergen offentlige bibliotek, Bergen byarkiv og Etat for landbruk.

Tjenestene skapes i nært samvirke mellom kommunal innsats og selvstendige organisasjoner og institusjoner.

Dette ansvaret omfatter både utvikling og gjennomføring av politikk og produksjon av tjenester. De vesentligste tjenestene skapes i et nært samarbeid med kommunal innsats og frivillige og profesjonelle organisasjoner.

Hvordan vi arbeider

Gjennom rådgiving, opplæring, nettverk og lokaler bidrar BKKN til økt produktivitet hos frivillige og profesjonelle. Kommunale tilskudd bidrar til å bøte på markedssvikt der dette er nødvendig. Kommunen arbeider også med å sikre og bedre rammebetingelsene fra stat og fylkeskommune, og for å legge til rette for bredt engasjement fra privat sektor.

BKKN er en viktig bidragsyter for å bedre de svakeste levekårene og til å sikre at alle bergensere og hele kommunen har tilgang til tjenestene. Kommunal egenproduksjon er særlig viktig for barn og unge.

Klima

Avdelingen ivaretar det overordnede ansvaret for klima- og miljøarbeidet i Bergen kommune. Hovedoppgavene er å organisere og koordinere aktiviteter innen klima og miljø og utarbeide planer for en helhetlig politikk på de ulike områdene.

Kultur

Kunstpolitikken omfatter det profesjonelle kunstlivet, kulturpolitikken omhandler amatørkultur, bibliotek, kulturskole og museer. Både kunst, kultur og idrett omfatter lokale tiltak i alle bydeler og bydekkende, nasjonale og internasjonale tiltak. Kommunen gir tilskudd i tillegg til å drive egne tiltak. Kunst og kultur inngår i alle bergensernes hverdag. Innsats her har også gode effekter for andre viktige byformål. Kunst og kultur

  • Har stor egenverdi for den enkelte og gir kreativitet, glede og energi.
  • Skaper ferdigheter og erfaringer med stor overføringsverdi til andre deler av samfunnet og er næringssektorer med en betydelig egen sysselsetning. De er også innsatsfaktor for reiseliv, forskning og utdanning og andre næringer.
  • Påvirker folks helse og velferd
  • Er identitetsskapende og bidrar til å synliggjøre byen, med markedsføring av Bergen.

Næringspolitikk

Bergen kommune ønsker å styrke dagens sterke næringsliv, legge til rette for innovasjon og nyetablering av fremtidens næringer. Næringspolitikken omfatter støtte til nettverksorganisasjoner, en ombudsrolle overfor resten av offentlig sektor og legge til rette for økt samspill i bergensregionen og på Vestlandet.

Landbruk

Landbruk i Bergen er både en tradisjonsrik næringsvei, en innsatsfaktor for matkultur og reiseliv og representerer en gruppe aktører som bidrar med viktige frilufts- og fritidsarenaer for store deler av befolkningen. Landbruk som næring har som mål å øke sektorens verdiskapning.

Arkiv

BKKN har ansvar for arkiv og dokumentasjon som kommunal virksomhet hviler på, og som er en del av lokalsamfunnets kunnskaps- og rettsgrunnlag. Deler av dette er en administrativ tjeneste, deler er omfattet av kulturpolitiske hensyn.

Kirke og livssyn

Overføringer til kirke- og livssynssamfunn sikrer driften av disse som trosfellesskap og viktige kultur- og sosiale aktører. Bergen kommune gir støtte til Bergen Kirkelige Fellesråd for å ivareta tjenester knyttet til gravferd og gravplasser.

Frivillighet

Frivillighetspolitikken skal legge til rette for likeverdige møter mellom hjelpere og de som hjelpes, og sørge for at frivillighetsfeltet har et velfungerende forhold til andre samfunnstjenester. Frivillighet tilfører viktige samfunnstjenester helt særegne kvaliteter som skal videreutvikles og styrkes.