Gå tilbake til:
Du er her:

Planer og rapporter

Plan for store arrangement 2019-2030

Bystyret har vedtatt Plan for store arrangement 2019-2030.

Plan for Fairtrade og etisk handel

Bystyret har vedtatt en ny strategi for etisk og rettferdig handel 2018-2022.

Kulturarenaplan 2019-2030

Bystyret har vedtatt kulturarenaplan for Bergen kommune 2019-2030.

Gravferdsplan for Bergen

Bystyret har vedtatt gravferdsplan for Bergen kommune 2018-2028.

Tiltaksplan mot plast og marin forsøpling

Byens første tiltaksplan mot plast og marin forsøpling er vedtatt av bystyret.

Byens første dyrevelferdsplan

Dyrevelferdsplanen skal styrke dyrevelferden i Bergen kommune og arbeidet som allerede gjøres innfor feltet. Planen gjelder for perioden 2018–2021.

Kunstplan for Bergen 2018-2027

Bystyret har vedtatt plan for det profesjonelle kunstfeltet i Bergen 2018-2027.

Amatørkulturplan for Bergen 2018-2027

Bystyret har vedtatt plan for amatørkulturen i Bergen 2018-2027.

Handlingsplan for næringsutvikling

Bystyret har vedtatt handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2019-2020.

Klima- og energihandlingsplan for Bergen

Bystyret har vedtatt Grønn strategi - klima- og energihandlingsplan for Bergen.

Kulturstrategi for 2015-2025 for Bergen

Bystyret har vedtatt kulturstrategien 2015-2025 for Bergen.

Plan for frivillighet

Bystyret har vedtatt en plan for frivillighet som skal styrke frivillighetens posisjon. Planen omfatter satsingsområder, politikkmål og en rekke tiltak.

Rullerer Kunstplanen - Satser på det frie kunstfeltet

Hovedsatsingen for Bergen kommune mot det profesjonelle kunst- og kulturfeltet de kommende fem årene skal være med å gi spillerom til den frie og uavhengige kunsten. Byens kunstinstitusjoner og aktører innen det frie feltet skal fortsatt styrkes, i et balansert forhold.

Har utarbeidet en strategi for sjøtransport

Bystyret har vedtatt sjøtransportstrategi for Bergen. Planen skal bidra til at den maritime klyngen i Bergen skal forbli i verdenstoppen.

En felles plan for arkiv, bibliotek og museum

Den såkalte «ABM-planen» som omfatter den kommunale politikken for arkiv, bibliotek, museer, inkludert kystkultur og fartøyvern frem til 2022.

Strategisk næringsplan for Bergen

Strategisk Næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 har perspektiver mot 2025.

Satser på film i Bergen

Byrådet ønsker flere filmarbeidere og økt synliggjøring av Bergen på film. Det er de politiske hovedmålene som kommer frem av meldingen som ble vedtatt av byrådet i mai 2011.

Vil være toneangivende senter for graffiti

Bystyret har vedtatt frem en handlingsplan for graffiti og gatekunst der hovedmålet er at Bergen skal være toneangivende senter for graffiti som uttrykksform, både i norsk og nordisk sammenheng.

Internasjonal kunst- og kulturutvekslingsplan i kunstbyen Bergen

Bergen kommunes har som eneste by i Norge en internasjonal kunst- og kulturutvekslingsplan. Nå skal det bli ennå enklere for kunstnere å komme seg utenlands.

(25.05.2011)

Viderefører kunstformidling for barn

Bystyret har vedtatt en ny femårig strategiplan for kunstprosjektet Kunstformidling for barn.

Rullering av Kulturarenaplan 2011-2015

Rulleringen av kulturarenaplanen inneholder resultater til nå, kartlegger dagens situasjon og inneholder en handlingsdel med hva som skal prioriteres fremover.

Signatur II - Et kulturpolitisk program for ungdom

Signatur II er Bergen kommunes kulturstrategiske ungdomsprogram fra 2011-2015. Målgruppen er ungdom i alderen 14-20 år

Plan for kunst, kultur og psykisk helse 2010-2014

Bystyret har vedtatt at arbeidet med å videreføre arbeidet med kunst, kultur og psykisk helse skal videreføres frem til 2014.

Handlingsplan for kulturnæringene 2008-2011

Handlingsplan for kulturnæringene 2008-2011 har film, medier, musikk og design som satsingsområder. Planen legger opp til en kraftig vekst i Bergen kommunes økonomiske satsing på de kulturbaserte næringene.

Amatørkulturlivet i Bergen 2008-2017

Amatørkulturplanen er den første av slike planer i Norge. Målet er å få 20 prosent flere til å ha aktiviteter som dans, billedkunst og musikk som hobby.

Kunstbyen Bergen 2008-2017

Planen «Kunstbyen Bergen 2008-2017» har strategier og tiltak som skal utvikle Bergen som kulturby. I 2017 skal Bergen være intet mindre enn Nordens mest spennende og nyskapende kulturby.

Kulturarenaplan for Bergen 2006-2016

Kulturarenaplan for Bergen 2006-2016 uttrykker Bergen kommunes vilje og ønske om å møte dagens og fremtidens behov for tilpassede og tilgjengelige kulturarenaer både i byens sentrum og i bydelene.

Kulturplan for mennesker med utviklingshemming

Kultursatsingen for utviklingshemmede i Bergen kommune skal videreutvikles.

Kulturbyen Bergen 2003-2013

«Kulturbyen Bergen 2003-2013» er et strategisk plandokument for fortsatt styrking av kunst- og kultur i Bergen. Bergen bystyre vedtok planen 9. desember 2002.

Kulturby Bergen 2000 - prosjektrapport

I 2000 var Bergen europeisk kulturbyhovedstad. Over 30000 medarbeidere og et entusiastisk publikum bidro til at Bergen fikk et kulturelt løft som har gitt ringvirkninger langt inn i fremtiden.