Gå tilbake til:
Du er her:

Kombinerer integrering og rekruttering

Det er et stort behov for flere bussjåfører i bergensregionen. Introduksjonssenteret for flyktninger har derfor satt i gang et pilotprosjekt for rekruttering til yrket. Her tar Ali og 14 andre første steg på veien til å bli bussjåfør.

  • Forkurs for yrkessjåfør er et pilotprosjekt i regi av introduksjonssenteret for flyktninger, høsten 2019. Det er hovedsakelig finansiert via prosjektmidler fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi). Deltakere er rekruttert fra Introduksjonsprogrammet for flyktninger og kvalifiseringsprogram i regi av NAV.
  • Forkurset går over 18 uker. Ukeplanen bestående av to dager med yrkesfaglig opplæring, to dager norskopplæring og en dag med kombinasjon av yrkesfag og norsk.
  • For å starte på yrkessjåføropplæring på privat trafikkskole kreves som regel B1 nivå i norsk. Opplæringen tar 2-4 måneder og det gis rett til lån og stipend i Statens lånekasse. I Bergen er det to trafikkskoler som tilbyr slik opplæring.
  • Arbeidsmarkedsundersøkelser viser at det på landbasis er behov for over 1000 nye sjåfører årlig.
  • Tide Buss har cirka 1500 ansatte i bergensområdet, og har behov for rekruttering av cirka 100 nye sjåfører hvert år. Grunnen er økt satsing på kollektivtransport og mange sjåfører som skal gå av med pensjon.
  • Introduksjonssenteret for flyktninger ser stor nytteverdi av å tilby fagkurs som er direkte rettet inn mot yrker arbeidsmarkedet etterspør. Senteret er nå i dialog med aktuelle samarbeidsparter i forhold til en videre satsing på et Forkurs til yrkessjåfør.
  • Det arbeides med å starte yrkessjåførutdanning på voksenopplæringen på videregående skolenivå. Oppstart kan bli fra høsten 2020 eller 2021.

Fra august i år har 15 deltakere startet på kurset Forkurs for yrkessjåfør. De fleste er rekruttert fra Introduksjonsprogrammet for flyktninger. Kurset kombinerer opplæring i yrkessjåførfaget med norskopplæring og er et forkurs som skal forberede deltakerne til å gå videre i yrkessjåføropplæring, enten på trafikkskole eller gjennom voksenopplæringen på videregående skole.

Introduksjonssenteret for flyktninger har inngått et samarbeid med Tide Buss, som har et stort behov for rekruttering av nye bussjåfører. På kurset gjennomgås aktuelle emner fra yrkessjåføropplæringen, og det gis forklaringer som er tilpasset deltakernes erfaringer og språklige nivå.

– Deltakerne er ivrige etter å lære, og jeg har stor tro på dette forkurset, forteller Arild Nilsen fra Tide. Han har lang erfaring fra bransjen og er engasjert som instruktør i prosjektperioden.

Øver seg på praktiske oppgaver

Kurset er lagt opp slik at de får presentert emner fra yrkessjåføropplæringen og får øve seg på praktiske oppgaver. På den måten øker sannsynligheten for at deltakerne skal lykkes med den videre opplæringen til yrkessjåfør.

– Jeg er selv veldig fornøyd med eget yrkesvalg og ønsker å gi kursdeltakerne innblikk i alle sider ved det å være bussjåfør, sier Nilsen. Med mange års erfaring fra Tide Buss har jeg god oversikt over hva busselskapene legger vekt på overfor sine sjåfører og kan derfor gi konkrete råd om hva som forventes. Meningen er å gi kursdeltakerne motivasjon til å satse på bussjåføryrket og et realistisk bilde av hva som kreves for å nå frem til målet, sier Nilsen.

Øvelseskjører på Haukås

Den ene kursdagen er lagt opp med busskjøring til Haukås i Åsane, en av avdelingene til Tide Buss. Her får gruppen øve seg på konkrete oppgaver som hører med til jobben. Øvelseskjøring med buss er en fast del av opplegget de får på trafikkstasjonen. Øvelseskjøringen skjer under kyndig overvåking på skjermet område, og deltakerne er ekstra ivrige når de får prøve seg bak bussrattet.

For å ta sertifikat i klasse D, for bussjåfører, er teoridelen krevende. Norskferdighetene er avgjørende for å lykkes med den, og ikke minst for å kunne håndtere sikkerhet og all kommunikasjon som hører med til jobben. Nøkkelen her er samarbeid med norsklærer fra Nygård skole, Jan Børilden, slik at yrkesterminologien kan innøves som en del av norskopplæringen. Arild Nilsen er med i deler av norskundervisningen slik at emnene blir godt samkjørte.

For å bli ansatt som bussjåfør må kandidatene også ha gode nok kunnskaper om yrkesterminologien og forståelse for alle sider av yrket som bussjåfør. Forkurset skal bidra til at flere skal få jobb etter fullførte norskprøver og opplæring på trafikkskolen.

– Deltakerne er veldig motiverte og har en god språklig progresjon. Trafikkteorien og fagspråket begynner allerede å sitte, og jeg har også stor tro på at denne kombinasjonen av teori og praksis, vil kunne gi gode resultater, sier Jan Børilden.