Gå tilbake til:
Du er her:

Psykiske helsetjenester

Om psykiske helsetjenester

De psykiske helsetjenestene i Bergen består av tjenester på ulike nivåer og fra ulike aktører.

Plan for psykisk helse 2016 til 2020

I oktober 2016 vedtok Bergen bystyre Plan for psykisk helse 2016-2020: Gode liv i et inkluderende samfunn.

Psykiatri på pasientenes premisser

Hvordan hjelpe alvorlig psykisk syke som ikke klarer å ta imot, eller vil ha hjelp? FACT-teamet går inn der det ordinære hjelpeapparatet ikke strekker til.

eMeistring - internettbehandling ved panikklidelser, angst eller depresjon

Poliklinikkene i Helse Bergen og Solli DPS tilbyr veiledet internettbehandling til personer som sliter med panikklidelser, sosial angst eller depresjon.

Gir meningsfylt hverdag bedre psykisk helse?

Erfaringer fra et kurs- og aktivitetshus i Bergen viser at meningsfylt hverdag har positiv innvirkning på mennesker med psykiske helseplager. Dette vil en nå vurdere opp mot teorien - Salutogen tilnærming.

Prosjekter og satsinger innen psykisk helse

De siste årene har de psykiske helsetjenestene i Bergen kommune fått et kraftig løft, og en rekke nye tiltak er etablert.

Aktivitetstilbud - psykisk helse

I tillegg til Fredheim kurs- og aktivitetshus som er et byomfattende tilbud, er det etablert et aktivitetssenter i alle bydelene. Aktivitetssentrene skal være en møteplass og et lavterskeltilbud til mennesker med psykiske plager.

Portugisere vil lære om psykiske helsetjenester

Tre portugisere, to leger og en sykepleier er i Bergen frem til St. Hans for å lære mer om psykiske helsetjenester.

Tverrfaglig forum

Flere kommuner samarbeider med Helse Bergen om å arrangere jevnlige seminarer om aktuelle tema innen det psykiske helsefeltet.