Gå tilbake til:
Du er her:

Planer og tema

Nytt fra NAV Vestland

Nytt fra NAV Vestland er et informasjonsskriv rettet mot kommuner. Informasjonskivet skal ivareta erfaringsutveksling rundt utviklingsprosjekt.

Plan for boliger for studenter

- Et velfungerende boligmarked er viktig både for å tiltrekke seg studenter, men også for å få sørge for at de ønsker å bli boende etter studiene, uttaler byråd for sosial, bolig og inkludering Erlend Horn (V).

Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen 2018-2022

Dette er den første handlingsplanen for å forebygge selvmord i Bergen. Planen har en nullvisjon for selvmord og har sterkt fokus på barn og unge.

Heisprosjektet - rapport om etterinstallering av heis

Rapporten fra heisprosjektet synliggjør potensialet for etterinstallering av heis i flerbolighus i Bergen.

Kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten 2017

Kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten er en årlig redegjørelse for status og utvikling i sosialtjenesten.

BrukerPlan bidrar til utvikling av gode tjenester

Sammenligner en kartleggingen fra 2017 med tilsvarende i 2015, ser man nå at færre personer med rusrelaterte og psykiske problemer har et svært dårlig funksjonsnivå.

Plan for rusfeltet 2018-2022

Samarbeid, mestring og verdighet - plan for rusfeltet 2018-2022 bygger opp under den politiske platform om at alle skal leve gode liv, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon.

Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall

Målet er at ingen skal dø av overdose i Bergen. Bergen kommune skal arbeide for å gradvis redusere antallet overdosedødsfall.

Handlingsplan mot fattigdom

Handlingsplan mot fattigdom - med særlig vekt på barnefamiliers situasjon ble vedtatt av bystyret 16.11.2016.

Planlegger flere kommunale utleieboliger

Byrådet vil prioritere å tilrettelegge 250 flere boliger tilpasset spesielt vanskeligstilte grupper.

Plan for psykisk helse 2016 til 2020

I oktober 2016 vedtok Bergen bystyre Plan for psykisk helse 2016-2020: Gode liv i et inkluderende samfunn.

Veileder forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Det er laget en veileder om hvordan man kan følge opp og forebygge at personer blir radikalisert. Veilederen er rettet mot ansatte i skole, barnehage, NAV, barnevern eller lignende.

Trygghet for barn og unge i kommunale utleieboliger

Kommunens utleieboliger er like trygge å bo i som andre urbane boliger, kommunens arbeid vurderes som godt, men det er likevel en risiko for å havne i et uakseptabelt bomiljø – er konklusjonen i et forskningsprosjekt om barn og unges trygghet i kommunale utleieboliger.

The Rainbow City – A plan for sexual- and gender diversity

The City Council in Bergen in March 2017 approved The Rainbow City – A plan for sexual- and gender diversity 2017-2021.

Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold på høring

Bergen skal bli mer inkluderende og mangfoldig. Det er målsettingen i planen byrådet nå sender ut på høring.