Gå tilbake til:
Du er her:

Planer og tema

Studentmeldingen 2019 legges på høring - slik gir du innspill

Byrådet legger frem høringsutkast til "Student i Bergen. Studentmeldingen 2019". Meldingen gir et godt kunnskapsgrunnlag for å gjøre Bergen til en foretrukket studentby.

Kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten

Kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten er en årlig redegjørelse for status og utvikling i sosialtjenesten.

Handlingsplan for arbeid og aktivitet for rusavhengige 2019 - 2022

Handlingsplan for arbeid og aktivitet ble behandlet av bystyret 23.5.2019. Målet er å få flere rusavhengige i til å delta i fritidsaktiviteter, arbeid og utdanning.

Handlingsplan mot åpne russcener 2019 til 2022

Handlingsplan mot åpne russcener 2019 til 2022 er en revidert handlingsplan og ble vedtatt i bystyret 23.5.2019.

Handlingsplan mot fattigdom

Litt over to år etter at "Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon" ble vedtatt i bystyret, kommer den første statusrapporten på hvordan utviklingen har vært og om mål for tiltakene er nådd.

Plan for boliger for studenter

- Et velfungerende boligmarked er viktig både for å tiltrekke seg studenter, men også for å få sørge for at de ønsker å bli boende etter studiene, uttaler byråd for sosial, bolig og inkludering Erlend Horn (V).

Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen 2018-2022

Dette er den første handlingsplanen for å forebygge selvmord i Bergen. Planen har en nullvisjon for selvmord og har sterkt fokus på barn og unge.

Heisprosjektet - rapport om etterinstallering av heis

Rapporten fra heisprosjektet synliggjør potensialet for etterinstallering av heis i flerbolighus i Bergen.

Frank valgte aktivitet fremfor rus

Etter mange år med rus og rusrelatert kriminalitet ble Frank med i Arna Aktiv. Nå fyller han dagene med trening, turer og arbeid i stedet for rus. Se filmen hvor han forteller om sin reise.

BrukerPlan bidrar til utvikling av gode tjenester

Sammenligner en kartleggingen fra 2017 med tilsvarende i 2015, ser man nå at færre personer med rusrelaterte og psykiske problemer har et svært dårlig funksjonsnivå.

Ny forskningsrapport om tiltak mot åpne russcener i Bergen

Livet etter Nygårdsparken var tittelen på UiB's seminar 23. mai, hvor forskningsrapporten ble presentert.

Plan for rusfeltet 2018-2022

Samarbeid, mestring og verdighet - plan for rusfeltet 2018-2022 bygger opp under den politiske platform om at alle skal leve gode liv, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon.

Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall

Målet er at ingen skal dø av overdose i Bergen. Bergen kommune skal arbeide for å gradvis redusere antallet overdosedødsfall.

Planlegger flere kommunale utleieboliger

Byrådet vil prioritere å tilrettelegge 250 flere boliger tilpasset spesielt vanskeligstilte grupper.

Plan for psykisk helse 2016 til 2020

I oktober 2016 vedtok Bergen bystyre Plan for psykisk helse 2016-2020: Gode liv i et inkluderende samfunn.