Gå tilbake til:
Du er her:

Fra leie til eie

Bergen kommune vil bidra til at leietakere i kommunens uleieboliger kan kjøpe egen bolig, hvis de har økonomi til det.

Prosjekt med Husbanken
I august 2011 startet Bergen kommune et prosjekt «Fra leie til eie». Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Boligetaten og Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing.

- Målsettingen var å utvikle en metodikk for å sikre at leietakere i kommunens boliger med tilstrekkelig økonomi til å eie sin egen bolig ble stimulert til å søke om startlån. På denne måten får en også frigjort kommunale utleieboliger til andre, sier seksjonssjef Trond Stigen.

Husbanken har tildelt prosjektet kompetansetilskudd i perioden 2011-2013. Prosjektet ble avsluttet med svært gode resultater i juli 2013.

Boligsosialt tiltak
- Det er et viktig tiltak å sikre at husstander som kan klare seg i det ordinære eiermarked faktisk realiserer et boligkjøp. Kommunen har et ansvar for å bidra til gode og trygge boforhold, og at husstander med ulike problemstillinger har en overkommelig boutgift, sier Trond Stigen.

Finansieres med Startlån
Boligkjøp finansieres i hovedsak med startlån fra Husbanken. Søknader om startlån går gjennom Boligetaten i kommunen.Tidligere i høst stoppet kommunen behandlingen av startlånsøknader da årets pott var så og si brukt opp. Denne behandlingsstoppen gjelder ikke søkere i kategorien fra Leie til eie. Denne gruppen er prioritert.

Utleieboliger for de vanskeligst stilte
- Enten det er flyktninger, rusmiddelavhengige, syke, eller økonomisk vanskeligstilte, vil en kommunal utleiebolig kunne bidra til stabilisering av livssituasjonen for vanskeligstilte i en kortere eller lengre periode. Det er imidlertid nødvendig å påse at utleieboligene til enhver tid anvendes av de husstander som trenger det mest, sier Trond Stigen.

Resultater av prosjektet
Kommunen har i prosjektperioden mottatt om lag 300 søknader om finansiering fra husstander i målgruppen "Fra leie til eie".

Av disse har 132 gjennomført kjøp.

80 har fått tilbud om lån/forhåndsgodkjenning.

27 søknader er avvist

22 søkere har fått avslag

Resultat av godt samarbeid
Avgjørende for et godt resultat er tett oppfølgning og tilgjengelighet, fra søknad om startlån til overtakelse av bolig.

Prosjektet har etablert et godt samarbeid på tvers av seksjonene på Boligetaten. Prosjektfasen er nå over og den metodikken og samarbeidet som er fremarbeidet, skal ytterligere forsterkes når den nå implementeres i den ordinære drift ved Boligetaten.

Prosjektrapport
I prosjektrapporten som er utarbeidet, beskrives arbeidsmetodikk, resultater og suksesskriterier som har vært avgjørende for at et betydelig antall husstander har fått anledning til å ta et skritt videre i boligkarrieren, fra å være leietaker i en kommunal utleiebolig til å bli eier av egen bolig.