Gå tilbake til:
Du er her:

Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall

Målet er at ingen skal dø av overdose i Bergen. Bergen kommune skal arbeide for å gradvis redusere antallet overdosedødsfall.

Enhver som dør av overdose, er én for mye. Frem til 2011 døde det i underkant av 30 personer per år av overdose i Bergen. I perioden 2011 til 2014 har antallet ligget mellom 31 og 36 overdosedødsfall. I 2015 var det en nedgang til 17 overdosedødsfall.

Byrådet prioriterer rusomsorgen og kommunen skal gjøre mer for å hjelpe de som daglig lever med rusavhengighet. Dette er understreket i byrådets politiske plattform.

Tall på overdoser

Omtrent 80 % av overdosedødsfallene i Norge skyldes ulykkesforgiftning. Av alle overdosedødsfall er 90 % forårsaket av opioider. Opioider er en samlebetegnelse for smertedempende stoffer med opphav i opium, for eksempel heroin/diamorfin, morfin, kodein og metadon. Bruk av sentralstimulerende midler som amfetamin og lignende kan også føre til overdoser og dødsfall, men det skjer i mindre grad. Omtrent 80 % av de som dør av overdose i Norge er menn.

Studier viser at omtrent 90 % av de som dør av overdoser har hatt kontakt med hjelpeapparatet i forkant av dødsfallet. Dette indikerer at det burde vært mulig å forebygge det.

Tiltak mot overdoser

Bergen kommune har iverksatt en rekke overdoseforebyggende tiltak:

 • SWITCH kampanjen har som mål å motivere brukere til å endre inntaksmåte til å røyke heroin fremfor å injisere. Røyking fører til lavere risiko for overdoser.
 • Varslingsrutine om sterkt eller urent rusmiddel i omløp.
 • Kurs i hjerte- og lungeredning.
 • Opplæring av brukere, pårørende og ansatte i bruk av Nalokson nesespray (motgift mot opioider).

Nye tiltak:

 • Full drift av sprøyterom ved Strax-huset hvor det ved førsteinntak og videre en gang i halvåret gjennomføres en "overdosesamtale" med brukeren.
 • Aktivt jobbe for å påvirke sentrale myndigheter for å få til en lovendring slik at dagens sprøyterom kan bli et brukerrom der det er mulig å innta andre stoffer enn heroin og muligheten for å innta på annen måte enn ved injisering.
 • Etablere et Ambulant Overdoseteam i Bergen kommune med oppstart i 2017. Hovedmålet er å sikre oppfølging og oppsøkende arbeide i særlig risikoutsatte rusmiljøer.
 • Involvere pårørende i arbeidet med overdoseutsatte personer med veiledning og støtte.
 • Styrke oppmerksomheten på helse- og overdoseproblematikk i eksisterende botiltak med bemanning og i andre hjemmebaserte tjenester.
 • Etablere et kontaktpunkt for fastleger med behov for veiledning og kompetanseheving i behandling av pasienter med avhengighetslidelse og overdosefare.
 • Gi ansatte som arbeider med overdoseutsatte personer kunnskap og verktøy for å håndtere problemstillinger knyttet til dårlig psykisk helse og selvmordsproblematikk. Undersøkelser viser at brukere opplever overdoser som en flukt fra vond virkelighet.
 • Bevisstgjøre pasienter om økt overdosefare ved utskriving fra institusjoner.
 • Skape åpenhet og oppmerksomhet rundt temaet overdoser og overdosedødsfall gjennom dialog med brukere og pårørende.