Gå tilbake til:
Du er her:

Ny forskningsrapport om tiltak mot åpne russcener i Bergen

Livet etter Nygårdsparken var tittelen på UiB's seminar 23. mai, hvor forskningsrapporten ble presentert.

Forskerne Ingrid Lundeberg og Kristian Mjåland ved Uni Research Rokkansenteret har på oppdrag fra Universitetet i Bergen samlet et omfattende datamateriale, basert på kvalitative og kvantitative metoder i perioden juni 2014 til juni 2016. De har særlig fokusert på hvordan brukerne opplever livet i de åpne russcenene og brukernes perspektiv kommer klart frem i drøftingen av ulike tiltak og innsatser.

Fulgt brukerne tett på de åpne russcenene i Vågsbunnen og på Damsgård.

Observasjoner og samtaler gjennom etnografisk feltarbeid danner hovedstammen i datagrunnlaget. Forskerne har fulgt 6 personer tilknyttet de åpne russcenene gjennom hele prosjektperioden. I tillegg har de utført en spørreundersøkelse i samme miljø. Tema som rapporten belyser er kjent fra mediedebatten som iverksettelsen av Plan mot åpne russcener utløste. Eksempelvis innstramninger ved utdeling av medisin til legemiddelassistert behandling (LAR) og politiets praksis med bortvising og bøtelegging av rusbrukere i et bestemt geografisk område er grundig drøftet. Rapporten konkluderer med at denne typen kontroll tiltak skaper mistillit og en opplevelse av avvisning hos brukerne.

Rapporten omhandler også vold i rusmiljøet. Det kan ikke konkluderes om det er mer vold nå enn tidligere, men en fastslår at den interne volden i miljøet er omfattende og sterkere voldsforebyggende innsats i miljøet anbefales. Det påpekes også at helse – og sosialfaglig personell er lite tilstede på de åpne russcenene.

Samordning av tiltak

Samordning mellom politi, Helse Bergen og Bergen kommune og styrking av tiltak i tråd med Plan mot åpne russcener omtales i hovedsak som en positiv satsing i rusfeltet, men brukerrepresentasjon i overordnede samhandlingsfora er ikke ivaretatt. Flere botilbud med oppfølging, etablering av MO-sentre, kortere ventetid for rusbehandling og god tilgang på LAR er positivt. Brukerne som inngår i datamaterialet har likevel ikke funnet seg til rette i tiltakene.

- Dette er forskning som blir viktig for oss i arbeidet fremover, sier byråd Erlend Horn. Arbeidet mot åpne russcener er et langsiktig arbeid. I samarbeid med gode parnere skal innsatsen fortsette.

Du kan lese mer om prosjektet på forskning.no

Lenke til rapporten finner du i høyre spalte.