Gå tilbake til:
Du er her:

BrukerPlan bidrar til utvikling av gode tjenester

Sammenligner en kartleggingen fra 2017 med tilsvarende i 2015, ser man nå at færre personer med rusrelaterte og psykiske problemer har et svært dårlig funksjonsnivå.

I BrukerPlan kartlegges personer med rusrelaterte og psykiske problemer som mottar tjenester fra kommunen. Sammenligner en kartleggingen fra 2017 med tilsvarende kartlegging i 2015 ser man at færre av de kartlagte har et svært dårlig funksjonsnivå.

Maria Wåde ved Etat for psykisk helse og rustjenester og Kari Hjellum ved Etat for sosiale tjenester har koordinert arbeidet med BrukerPlan 2017 og har skrevet rapporten.

– Vi ser stor nytte av dataene og kunnskapen denne kartleggingen gir, både til bruk i planarbeid på overordnet nivå og i etablering av konkrete tiltak. På for eksempel boligområdet bidrar kartleggingen til å synliggjøre behovet blant de bostedsløse slik at kommunen kan spisse tilbudet i boligene som etableres, sier Kari Hjellum.

Kartlegger funksjonsnivå

Brukerne kartlegges i forhold til åtte funksjonsområder: rusmidler, økonomi, psykisk helse, fysisk helse, bolig, sosial fungering, nettverk og arbeid/aktivitet. I tillegg kartlegges det hvilke tjenester personen har mottatt i løpet av det siste året, både fra spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Funksjonsnivået til tjenestemottakeren vurderes på en skala fra 1 til 5, der 1 (grønn) er god funksjon, 2, 3 og 4 (gul) er en vid gruppe med stor variasjon og 5 (rød) er svært dårlig funksjon.

- De med kritisk dårlig funksjonsnivå plasseres i en egen gruppe som vi i Bergen benevner mørkerød. I antall er dette en begrenset gruppe som det er særdeles viktig at vi gir gode tjenester og tilpasset oppfølging. Kartleggingen viser at mange av de med dårligst funksjonsnivå hverken har Individuell Plan (IP) eller Kriseplan. Samhandling og bruk av planverktøy er en av flere anbefalinger på hva kommunen bør ha særlig fokus på i tiden fremover, sier Maria Wåde.

De med samtidige rus- og psykiske problem (ROP) kommer dårligst ut

Kartleggingen benytter kategoriene: personer med psykiske problem, kun rusrelaterte problemer og samtidige rus- og psykiske problemer (ROP). Hos personer med ROP er det prosentvis flere med svært dårlig funksjon innen samtlige funksjonsområder enn hos kartlagte med kun rusrelaterte- eller psykiske problem. De fleste med samlet kritisk dårlig funksjonsnivå, er også i denne gruppen.

Anbefalinger og konklusjon

  • Rapporten konkluderer med følgende seks anbefalinger:
  • Kommunen bør tilrettelegge for økt deltakelse i arbeid, utdanning og aktivitet, med særskilt fokus på arbeid og aktivitet for personer i aldersgruppen 18-39 år
  • Det bør etableres spesialiserte bo- og tjenestetilbud i samarbeid mellom flere aktører
  • Kriseplan bør brukes i arbeidet med å forebygge og begrense kriser, særlig hos personer som står i fare for overdose eller selvmord
  • Kommunen bør bistå slik at personer med behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten får tilbud om dette
  • Det bør sikres gode system for samhandling mellom Bergen kommune og spesialisthelsetjenesten
  • Individuell plan bør benyttes i samhandling mellom bruker, kommune og spesialisthelsetjeneste