Gå tilbake til:
Du er her:

Kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten

Kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten er en årlig redegjørelse for status og utvikling i sosialtjenesten.

Ungdom som mottar sosialhjelp er en sårbar gruppe hvor det er viktig at stønadslengden blir så kort som mulig. Etableringen av arbeids- og aktivitetstiltak (Fia-tiltakene) er sentrale for å sikre aktivisering av ungdom med arbeidstrening.

Ressurskrevende langtidsmottakere

Over tid har sosialtjenesten hatt oppmerksomhet på de ressurskrevende langtidsmottakere. Dette er en gruppe som benytter seg av midlertidige botilbud, omsorgsinstitusjoner og har som har behov for tett oppfølging. Byrådet har prioritert å etablere lavterskeltiltak som for eksempel mottaks- og oppfølgingssentre (MO sentre), tverrfaglig ambulerende overdoseteam og sprøyterom. I den videre satsingen for denne gruppen ser byrådet nå behovet for å etablere rehabiliterende tiltak og har bevilget budsjettmidler til å etablere flere arbeids- og aktivitetssentre i Bergen.

Tiltak for flyktninger og innvandrere

Byrådet har også sett en stor pågang på Ny sjanse som er et arbeids og kvalifiserings-tiltak for flyktninger og innvandrere som mottar økonomisk sosialhjelp. Byrådet har bevilget midler til å etablere et tilsvarende tiltak for denne målgruppen, med oppstart i løpet av 2018. Målet er å få økt arbeidsdeltagelse og selvstendighet for flyktninger og innvandrere.

Barnefattigdom

For å bidra til å sikre like muligheter for alle barn har byrådet i tråd med Handlingsplan mot fattigdom bevilget midler til internett til barnefamilier som mottar økonomisk sosialhjelp.

Kunnskap gir resultater

Kunnskapsgrunnlaget gir utviklingstrekk og grunnlag for å legge strategier og iverksette tiltak etter hvert som behov oppstår. For eksempel har Bergen hatt spesiell oppmerksomhet på ungdom når vi har sett at denne stønadsgruppen har økt.

Økning i sosialhjelpsutbetalingene

Byrådet er bekymret for at antallet som mottar økonomisk sosialhjelp økte i 2017. Sammenligner vi oss med de andre storbyene har økningen i antall vært noe større i Bergen enn i de andre storbyene. Bergen har derimot over tid hatt en mer stabil utvikling og har i sum hatt en mindre økning enn de andre byene.


Les dokumentene i saken