Gå tilbake til:
Du er her:

Boligmelding og boligpolitikk

Boligmeldingen er et program for byrådets boligpolitikk i årene fremover og det heter seg at alle skal disponere en god bolig, i et godt bomiljø, innenfor en akseptabel utgiftsramme.

Boligmeldingen ble rullert sist i 2006. Byrådet vedtok en ny rullering av boligmeldingen 28.juni 2012. I løpet av denne perioden har boligprisene steget, en har en lav boligbygging og det er fortsatt utfordringer knyttet til å etablere botilbud til grupper av vanskeligstilte.

Levekårsrapporten gir viktige føringer for boligpolitikken. Blant annet angir den hvor en bør sørge for å unngå ytterligere belastning på bomiljø og oppvekstsvilkår og hvor en snarere bør arbeide for en forbedring av situasjonen. Det er viktig at en søker å oppnå en differensiert beboer sammensetning og, unngå opphopning av husstander som kan belaste naboskap og bomiljø.

Noen virkemidler

- ombygging av bolig til å bli funksjonell i forhold til tilrettelegging for pleie og omsorg i egen bolig.

- redusert bruk av midlertidig botilbud ved bosetting av bostedsløse.

- anskaffe et større antall og differensiert utvalg av utleieboliger.

- gi oppfølging og tilsyn i egen bolig spesielt med hensyn til de med rusutfordringer

- større spredning på lokalisering av kommunale utleieboliger for å hindre opphopning i levekårsutsatte områder

- bostøtte

- startlån og boligtilskudd