Gå tilbake til:
Du er her:

Handlingsplan mot åpne russcener

Byrådet vil gjøre parker og byrom til attraktive og trygge rekreasjonsområder for innbyggere og tilreisende. Parker og byrom skal rustes opp og tiltak for rusmisbrukere iverksettes.

Bergen skal være en trygg by med trygge byrom for alle. En samarbeidsgruppe bestående av Hordaland politidistrikt, Helse Bergen og Bergen kommune har satt seg felles mål og vilje til å gjennomføre tiltak for å redusere åpne russcener. Bergen bystyre har gitt bred politisk tilslutning til foreslåtte strategier og tiltak.

Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing har fått i oppdrag å fremme forslag til konkrete tiltak.

I møte 16.08.2012 behandlet byrådet sak om oppfølging av handlingsplanen. Les dokumentene vedlagt til høyre i saken.

Opprusting av Nygårdsparken
Spesielt Nygårdsparken har vært belastet med konsentrasjoner av rusmisbrukere. Nå skal parken ruste opp og gjøres attraktiv og tilgjengelig for byens befolkning.

Oppfølging i egen bolig
Byrådet ønsker redusert bruk av midlertidig botilbud ved å satse på å tilby bolig med individuelt tilpasset oppfølging til rusmisbrukere og bostedsløse. Dette er gitt høy prioritert i boligmeldingen. Ved å spre de kommunale utleieboligene vil en oppnå sosial integrering i bydelene og unngå store konsentrasjoner og åpne russcener i sentrum.

MO-senter
Det skal opprettes lokale Mottaks og oppfølgingssentre (MO-sentre) rundt i bydelene. Disse sentrene skal inneholde relevante kommunale helse- og sosialtjenester, spesialisthelsetjenester og arbeids- og aktivitetstilbud.

Trygge byrom
Samarbeidsgruppen har vært opptatt av en tidlig må iverksette tiltak for å forebygge kriminalitet, ordensforstyrrelser og etablering av nye åpne russcener, spesielt i nærområdene rundt MO-sentrene når de etableres. Her vil politiet ha en sentral rolle.

Økt satsing på LAR
Det er i dag 7 LAR-sentre i drift. Dette rehabiliteringstilbudet vil fortsatt ha høy prioritet og er et viktig tiltak i arbeidet mot åpne russcener.

Saken skal videre til orientering i komite og bystyre.