Gå tilbake til:
Du er her:

Godt regnskap gir utvidet ovnpant

Bergen kommune hadde i 2016 et positivt budsjettavvik på 259 millioner kroner og et netto driftsresultat på om lag 1,1 milliarder kroner. Byrådet foreslår å bruke 50 millioner kroner til pant på gamle vedovner.

Ekstraordinære skatteinntekter, god økonomistyring og forskyvning i prioriterte prosjekter forklarer det gode resultatet resultatet.

Det opprinnelig vedtatte budsjettet for 2016 la til grunn et positivt netto driftsresultat på 451 millioner kroner. Regnskapet for fjoråret viser et netto driftsresultat på 1,1 milliarder kroner. Det er 678 millioner kroner bedre enn opprinnelig budsjettert og 259 millioner bedre enn det justerte budsjettet. I 2015 hadde Bergen kommune et netto driftsresultat på 574 millioner kroner.

Ekstraordinære skatteinntekter

Resultatet for 2016 utgjør 5,3 prosent av driftsinntektene. Kommunen gjør oppmerksom på at 2016-regnskapet ennå ikke er revidert.

Den største enkeltforklaringen er at inntektene fra skatt og rammetilskudd er 240 millioner kroner bedre enn opprinnelig budsjettert. I tillegg bidrar god kostnadskontroll i byrådsavdelingene til et forbedret resultat. Forskyvninger i allerede budsjetterte prosjekter og et lavere rentenivå er også med på å redusere de regnskapsførte utgiftene sammenlignet med vedtatt budsjett.

- Den store veksten i skatteinntekter som har kommet kommunen til gode i 2016, er i all hovedsak engangsinntekter. Denne veksten skyldes ekstraordinære store uttak av utbytter til en del personlige skatteytere i 2015, sier finansbyråd Dag Inge Ulstein.

Panteordning må vedtas av bystyret

I budsjett for 2016 ble panteordningen for vedovner doblet fra 2 til 4 millioner kroner. Byrådet kommer nå til å foreslå å sette av ytterligere 50 millioner kroner på årets budsjett til panteordningen for gamle vedovner. Dette blir foreslått finansiert gjennom bruk av midler avsatt på disposisjonsfond etter resultatet for 2016.

- Interessen for panteordningen er stor. Denne tilleggsbevilgningen vil kunne gjøre det mulig å fjerne 10.000 forurensende vedovner fra bergensernes stuer. Det vil være et betydelig bidrag for å redusere problemene med luftforurensning i Bergensdalen, sier klimabyråd Julie Andersland.

Byrådet forbereder nå en hastesak om utvidelse av vrakpantordningen til bystyret. Bergen kommune kommer tilbake med mer informasjon så snart saken er behandlet.

Demper gjeldsvekst og pensjonsgap

Bystyret har i budsjettvedtaket forutsatt at kommunens positive netto driftsresultat skal brukes til tre viktige formål: Egenfinansiering av investeringer, avsetning til bufferfond pensjon og generell avsetning til disposisjonsfond.

Økt egenfinansiering av investeringer vil redusere behovet for låneopptak og dermed lette kommunens fremtidige gjeldsbyrde. Avsetningene til pensjon er gjort for å sikre seg mot fremtidig økte pensjonskostnader. Disposisjonsfondet er kommunens sparekonto for trangere tider og uforutsette utgifter.

- Selv om resultatet til kommunen er veldig bra, er det grunn til å holde fast på en forsvarlig økonomistyring. Vi er på rett vei når det gjelder å bygge opp disposisjonsfondene våre og redusere premieavviket på pensjon. Men vi er ennå ikke friskmeldt, sier byrådsleder Harald Schjelderup.